verklaring inkomen voor inkomensafhankelijke huurverhoging
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Actualiteiten

#1: verklaring inkomen voor inkomensafhankelijke huurverhoging Auteur: mattjeu BerichtGeplaatst: wo 03 feb 2016 17:30
    —
Na uitspraak van de Raad van State vandaag vraag ik mij af wat de gevolgen en mogelijkheden zijn voor huurders die afgelopen jaren een extra inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, en waarschijnlijk dit jaar ook weer gaan krijgen. Ook is het natuurlijk mogelijk dat er weer een soort van "reparatiewet" (met terugwerkende kracht) gaat komen (zoals bij de kosten voor de ID kaart) en vandaar dat ik erg benieuwd ben naar de eerste stappen die een huurder moet gaan zetten.

huur terugvorderen?
belastingdienst aansprakelijk stellen? kan dit?
bezwaar indienen tegen verstrekking in de toekomst of de al gedane verstrekkingen van het inkomen?

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86613

#2:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: do 04 feb 2016 2:01
    —
Het lijkt mij dat alle huurverhogingen die zijn gebaseerd op (ten onrechte) door de belastingdienst verstrekte gegevens gewoon rechtsgeldig zijn.

Gelet op de uitspraak zal de belastingdienst nu moeten stoppen met het verstrekken van inkomensgegevens aan de verhuurder. Maar het is niet moeilijk om te voorspellen dat de belastingdienst daar gewoon mee door zal gaan, anticiperend op noodwetgeving.

Ook de huur van de persoon die de procedure heeft aangespannen zal verhoogd blijven. Hij zou kunnen proberen zijn "schade" in de vorm van de huurverhoging die zonder de onrechtmatige gegevensverstrekking niet had plaatsgevonden op de Staat te verhalen, maar dat zal vrijwel zeker niet lukken. Waar de rechter zo'n vordering op stuk zal laten lopen is nog wel een interessante vraag. Ik denk op het relativiteitsvereiste (het verbod op de gegevensverstrekking strekt niet tot het beschermen van huurders tegen wetsconforme huurverhogingen).

#3:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: wo 23 mrt 2016 17:00
    —
De Woonbond wil het toch proberen:
Woonbond wil huurverhogingen via rechter terugdraaien
Quote:
Overigens staat de huurdersvereniging nog wel open voor een schikking, "om juridisch getouwtrek te voorkomen". Maar een woordvoerder van minister Stef Blok (Wonen) laat maandag weten dat er volgens de minister niets valt te schikken, omdat huurders geen schade zouden hebben geleden.

Het gaat namelijk niet om de vraag of de inkomensafhankelijke huurverhoging al dan niet terecht is. De kwestie draait alleen om de vraag of de Belastingdienst volgens de wet de plicht heeft om de gegevens met verhuurders te delen. De uitspraak van de Raad van State zou geen invloed hebben op eerdere huurverhogingen.

Het lijkt mij onjuist dat huurders geen schade zouden hebben geleden. De verstrekking van inkomensgegevens door de belastingdienst was onrechtmatig jegens de huurders. Zonder die onrechtmatige verstrekking had de huur niet extra verhoogd kunnen worden. Die extra huurverhoging is gewoon schade.

Maar ik denk dus dat de vordering zal afstuiten op het relativiteitsvereiste.

De woonbond kan wellicht aanvoeren dat het verbod op het verstrekken van inkomensgegevens door de belastingdienst mede strekt ter bescherming van belastingbetalers tegen discriminatie op inkomen...

Quote:
De organisatie start aanstaande donderdag met een kort geding om de verwerking van inkomensgegevens te stoppen.

"Dat gebeurt op dit moment nog wel, terwijl dat niet mag. Minister Blok wil dit met een wetswijziging mogelijk maken, maar de Eerste Kamer heeft deze wet nog niet aangenomen", aldus de Woonbond.

Op nos.nl wordt dit wat duidelijker uitgelegd:
Quote:
Kort geding

In het kort geding aanstaande donderdag probeert de bond alvast te regelen dat inkomensgegevens van huurders dit jaar niet meer gebruikt worden. De overheid zou nu die gegevens aan het verwerken zijn om ze te overhandigen aan corporaties zodra de wetgeving dat weer mogelijk maakt.

De wet die dat regelt ligt bij de Eerste Kamer. Tot die wet erdoor is worden de gegevens niet overgedragen. Maar de bond wil nu dat ook het verwerken van de gegevens stopt tot het zover is.

De Afdeling heeft geoordeeld dat de belastingdienst de gegevens niet aan de verhuurder mag verstrekken. Of het verwerken van die gegevens ter voorbereiding van de verstrekking ook onrechtmatig is, is mij niet direct duidelijk. Het zou zo maar kunnen. Aan de andere kant lijkt het mij dat de daadwerkelijke geautomatiseerde verwerking en verstrekking van de gegevens niet veel tijd hoeft te kosten; als de noodwetgeving vlot wordt aangenomen zal het kort geding niet veel helpen.

Maar wat als de noodwetgeving niet tijdig wordt aangenomen? Ik vermoed dat de minister de belastingdienst zal opdragen te gegevens gewoon te verstrekken, terwijl hij probeert de noodwet terugwerkende kracht te geven om die verstrekking achteraf rechtmatig te maken. De rechter heeft dat dan, achteraf, maar te slikken (art. 120 Gw). Daarom is het een goed idee als de Woonbond de rechter nu vraagt het de belastingdienst te verbieden inkomensgegevens te verstrekken zolang de wet niet gerepareerd is. (Zul je zien dat de rechter dit weigert wegens gebrek aan belang - je mag er ook zonder rechterlijk verbod vanuit gaan dat de belastingdienst zich aan de wet zal houden - en de belastingdienst vervolgens vrolijk de gegevens verstrekt.)

#4:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: wo 23 mrt 2016 18:00
    —
Wat is de toekomst van de inkomensafhankelijke huurverhoging
Quote:
Gevolgen voor verhuurders
Voorlopig mag de Belastingdienst geen inkomensverklaringen meer afgeven. Er zijn op dit moment twee reparatiewetten bij de Tweede Kamer aanhangig om dit op korte termijn toch mogelijk te maken. Het is onderdeel van het Wetsvoorstel Doorstroom Huurmarkt dat dinsdag 9 februari 2016 in de Tweede Kamer is aangenomen. Voor het geval deze wet niet op tijd door de Eerste Kamer wordt aangenomen, is er een noodwet aanhangig om de verstrekking op tijd mogelijk te maken.

De Wet Doorstroom Huurmarkt lijkt terugwerkende kracht niet mogelijk te maken. De noodwet evenmin.

Misschien komt er nog een nood-noodwet, maar vermoedelijk zal de noodwet wel tijdig worden aangenomen. Blijkbaar had men al in december in de gaten hoe de Afdeling zou kunnen gaan oordelen.

Uit het voorlopig verslag:
Quote:
Bij uitspraak van 3 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vastgesteld dat er geen wettelijke basis is voor het verstrekken door de Belastingdienst van een verklaring omtrent het huishoudinkomen aan verhuurders. Het onderhavige wetsvoorstel dient ertoe deze wettelijke basis alsnog te realiseren. De leden van de fractie van de SP hebben hierover de volgende vragen.

Is de regering het met deze leden eens dat door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak de passage in de memorie van toelichting «teneinde eventuele misverstanden over de huidige (wet)tekst te voorkomen, wordt met de voorliggende redactionele wijziging (...) buiten twijfel gesteld dat de Belastingdienst op verzoek van een verhuurder een dergelijke inkomensverklaring moet verstrekken», achterhaald is? Er is immers geen misverstand: met de huidige wet mag de Belastingdienst geen inkomensverklaring aan verhuurders afgeven en kan er dus ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging worden gevraagd. En met het nu voorliggende wetsvoorstel wel.

Erkent de regering dat het hier niet gaat om een redactionele aanpassing, maar om een wetsvoorstel met majeure gevolgen voor betrokkenen? Is de regering het met de leden van de fractie van de SP eens dat het verstrekken door de Belastingdienst van inkomensverklaringen aan verhuurders in 2013, 2014 en 2015 achteraf onrechtmatig is gebleken? Vindt de regering de daaruit voortvloeiende huurverhogingen ook onrechtmatig? Hoe zal de regering omgaan met eventuele schadeclaims die door of namens getroffen huurders bij de rijksoverheid worden ingediend? Hoe denkt de regering verhuurders tegemoet te komen als deze geconfronteerd zouden worden met schadeclaims van hun huurders?

De minister antwoordt als volgt:
minister schreef:
Met de huidige wetgeving is beoogd om buiten twijfel te stellen dat de Belastingdienst verplicht is om op verzoek van verhuurders inkomensindicaties voor de huurverhoging op grond van artikel 7:252a van het BW te verstrekken. In de adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en het College bescherming persoonsgegevens (nu: Autoriteit persoonsgegevens) bij de wetsvoorstellen inzake de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2011 en 2012 is geen opmerking gemaakt over de wettelijke formulering van de (thans meer impliciete) verplichting voor de Belastingdienst om op verzoek van verhuurders inkomensindicaties te verstrekken. Ook in de parlementaire behandeling is algemeen aangenomen dat de Belastingdienst de verplichting heeft om op verzoek van verhuurders inkomensindicaties te verstrekken en dat er geen sprake is van een discretionaire bevoegdheid voor de Belastingdienst. Naar aanleiding van de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, is van een onvoldoende expliciete formulering in de wetgeving gebleken. Dat wordt met dit wetsvoorstel rechtgezet. Met het voorliggende wetsvoorstel wordt de redactie van artikel 7: 252a van het BW in die zin gewijzigd dat daarin expliciet wordt vastgelegd dat de Belastingdienst de verplichting heeft om op verzoek inkomensindicaties te verstrekken en dat hij daarin geen discretionaire bevoegdheid heeft. Met voorliggend wetsvoorstel wordt geen enkele inhoudelijke wijziging ten opzichte van de verstrekking van inkomensindicaties geregeld.

Een nogal dom en arrogant antwoord! Blok mag persoonlijk denken van de uitspraak van de Afdeling wat hij wil, maar als minister heeft hij die uitspraak gewoon te respecteren. En die uitspraak is duidelijk: het huidige art. 7:252a BW legt geen verplichting op aan de inspecteur. Overigens heeft de Afdeling ook niet gezegd dat de inspecteur een "discretionaire bevoegdheid" tot verstrekking zou hebben. Hij heeft juist geen bevoegdheid, dus ook geen discretionaire, om inkomensgegevens te verstrekken. De schrijver van bovenstaand antwoord beheerst duidelijk de materie niet.

Over schadeclaims en de rechtmatigheid van huurverhogingen over de afgelopen jaren:
minister schreef:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Deze uitspraak voert echter niet zover dat daaruit moet worden afgeleid dat de wettelijke grondslag voor het kunnen aanzeggen van inkomensafhankelijke huurverhogingen onverbindend zou zijn. Naar het oordeel van het kabinet leidt de geconstateerde strijdigheid met de fiscale geheimhoudingsplicht er dan ook niet toe dat doorgevoerde inkomensafhankelijke huurverhogingen niet geldig zouden zijn.

Daar is dus nog niet over nagedacht.

#5:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: wo 20 apr 2016 22:07
    —
bona fides schreef:
De Woonbond wil het toch proberen:
Woonbond wil huurverhogingen via rechter terugdraaien

De woonbond is niet ontvankelijk verklaard.

De voorzieningenrechter was van mening dat er voor de Woonbond en de overige eisers een bestuursrechtelijke rechtsgang openstond:
Quote:
4.2. De Staat heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat eisers niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen, daarbij verwijzend naar artikel 40 Wbp. In dat artikel staat vermeld dat een betrokkene verzet kan aantekenen bij de verantwoordelijke indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 8, onder e en f Wbp. De Staat meent op grond van artikel 8, aanhef en onder f, Wbp gerechtigd te zijn tot het aanmaken van het zogenoemde woningbestand, zodat artikel 40 Wbp van toepassing is. Eisers hebben dat op zichzelf niet betwist. Nu het gaat om gegevensverwerking door een bestuursorgaan, zodat uiteindelijk beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter, is de voorzieningenrechter van oordeel dat in een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang is voorzien, waarin eisers hetzelfde kunnen bereiken als zij met hun primaire vorderingen beogen.

Tja...
art. 40 Wbp schreef:
1. Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 8, onder e en f, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

2. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt hij terstond de verwerking.

Gelijkwaardig aan de mogelijkheid om de voorzieningenrechter om een onmiddellijk verbod te vragen? Tenzij ik iets over het hoofd zie, zul je eerst vier weken moeten wachten op een besluit voordat je bij de bestuursrechter een voorziening kunt vragen. De verwerking van persoonsgegevens is dan al achter de rug.Rechtenforum.nl -> Actualiteiten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl