Scheve vloer gekocht huis
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Civiel recht

#1: Scheve vloer gekocht huis Auteur: Barre_Code BerichtGeplaatst: zo 29 sep 2019 19:33
    —
Onlangs heb ik een huis gekocht. Het huis heb ik zeer kort bezichtigd en een bod uitgebracht zonder bouwkundige keuring en de koopovereenkomst is getekend met een ouderdomsclausule. Hierin staat dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwbouw TENZIJ de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd.

De vloer ligt zeer scheef (8-10cm verschil hoogste en laagste punt op 4 meter afstand. Nu de woning leeg is valt het pas erg op. Het betreft waarschijnlijk geen funderingsprobleem. Dit is iets uit een verder verleden en in de jaren 80 hersteld.

In het koopcontract is er bij de NVM checklist het volgende ingevuld bij punt 5e: Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? Zo ja, waar? NEE

Ik heb het huis mede gekocht met de wetenschap dat er geen sprake van een zodanig scheve vloer is zoals die blijkt te zijn. De verkoper had mijn inziens JA de hele vloer loopt scheef moeten invullen.

Wat zijn mijn juridische mogelijkheden?

#2: Re: Scheve vloer gekocht huis Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: zo 29 sep 2019 23:41
    —
Barre_Code schreef:
In het koopcontract is er bij de NVM checklist het volgende ingevuld bij punt 5e: Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? Zo ja, waar? NEE

Op wat voor manier staat die NVM checklist "in" het koopcontract? (Ik vermoed dat de checklist geen deel uitmaakt van het koopcontract.)

#3:  Auteur: Barre_Code BerichtGeplaatst: di 15 okt 2019 22:27
    —
Excuus voor het lange wachten: ik had nog niet de tijd gevonden om uit te zoeken wat de juridische waarde van de vragenlijst is. De checklist maakt geen deel uit van het koopcontract. Echter deze is ondertekend met de volgende tekst:

INFORMATIEF KARAKTER VRAGENLIJST
De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht van verkoper. De mededelingsplicht strekt niet verder dan dat verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat hem bekend is omtrent de woning. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatief karakter.

ONDERTEKENING
Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. Verkoper is zich ervan bewust dat hij/zij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten het risico loopt om aansprakelijk gesteld te worden door de koper. Verkoper verklaart de woning tot de eigendomsoverdracht op een manier te zullen bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd.
Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) voorgaande vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

De volgende jurisprudentie heb ik gevonden (uit 2016):

https://www.nvm.nl/actueel/vraag-van-de-week/vraagvandeweek/rb_20160512_vragenlijst

Ik citeer uit bovenstaande artikel: Volgens het hof beoogt de vragenlijst geen garanties te geven, maar heeft de vragenlijst slechts een informatieve strekking: verkoper deelt koper mee wat hem bekend is omtrent de woning. De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht van verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor de fout in de vragenlijst.

Als ik kijk naar deze uitspraak van het hof, lijkt de NVM deze vrijwel letterlijk te hebben opgenomen in de vragenlijst. De verkoper is dan niet aansprakelijk. Echter op dezelfde bladzijde in hetzelfde document is ondertekend zoals hierboven. Ofterwijl: de verkoper is niet aansprakelijk gezien het informatieve karakter echter de verkoper tekent ervoor het naar waarheid te hebben ingevuld en is zich ervan bewust aansprakelijk gehouden te kunnen worden.

Kan iemand mij dit juridisch uitleggen? Voor mij als niet-jurist lijkt dit tegenstrijdig.

#4:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 19 okt 2019 12:11
    —
Het arrest is Hof Leeuwarden 21 december 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BP1106.

Ik ben niet bijster onder de indruk van hoe het Hof met conformiteit (art. 7:17 BW) omgaat.

Eerst legt het uit dat in beginsel art. 7:17 lid 2 BW invulling geeft aan "de afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden". Vervolgens stelt het dat de artikelen 5.1 en 5.3 van de koopovereenkomst afwijken "van de wettelijke regeling ex artikel 7:17 BW". Ik neem aan dat het Hof bedoelt: afwijkt van lid 2.

Goed, in dat geval gaat het dus slechts om wat het Hof omschrijft in rov. 10 en doen mededelingen van de verkoper er niet toe. Maar vervolgens komt het Hof in rov. 12 daar weer van terug en doen mededelingen van A of schending van een mededelingsplicht door A er juist weer wél toe... Nogal tegenstrijdig!!

Een mededeling door A werd niet bewezen geacht en het Hof was van mening dat er geen sprake was van een mededelingsplicht omtrent de (niet-)isolatie van het dak. Op dit punt lijkt de vragenlijst geen rol te hebben gespeeld.

De vragenlijst speelt wel een rol bij de (onvolledige) isolate van muren en vloer. Het Hof stelt eerst dat de vragenlijst niet beoogt garanties te geven (rov. 22). Dat lijkt mij geheel juist: de verkoper staat niet in voor de juistheid van zijn antwoorden; hij geeft in de vragenlijst slechts aan wat hem bekend is.

De antwoorden van A spelen echter wel degelijk een rol voor wat B van de woning mocht verwachten (rov. 23). Alleen volgde in die zaak uit het antwoord van A, inhoudende dat A ermee bekend was dat vloer- en muurisolatie in het pand was aangebracht, niet dat vloer en muren volledig waren geïsoleerd. Er was dus geen fout in de vragenlijst.

Dus uit het arrest van het Hof volgt niet dat de vragenlijst er in het geheel niet toe doet. Wat er wel uit volgt is dat de koper uit mag gaan van de gegeven antwoorden, maar daarbij moet bedenken dat de antwoorden slechts aangeven wat de verkoper bekend is (en niet al te veel in de antwoorden moet inlezen).


Naar mijn mening spreek het Hof zichzelf tegen waar het eerst voorrang geeft aan de artikelen 5.1 en 5.3 van de koopovereenkomst en daar vervolgens weer op terugkomt. De consistente oplossing lijkt mij dat de artikelen 5.1 en 5.3 invulling geven aan (non-)conformiteit (art. 7:17 BW dus), en dat (niet-)mededelingen (en dus de vragenlijst) van belang zijn voor de vraag of de koper zich kan beroepen op dwaling (art. 6:228 BW). Het probleem van die oplossing is dat dwaling leidt tot vernietiging van de koopovereenkomst, wat vermoedelijk niemand wil. Wellicht is dat de reden voor de kunstgreep van het Hof.


In jouw geval mag je uit het antwoord "NEE" mijns inziens afleiden dat er geen sprake is van een vloer die overduidelijk scheef is.

Als die mededeling vorm geeft aan wat je van de geleverde woning mocht verwachten, lijkt er dus sprake te zijn van non-conformiteit. Er geldt echter ook art. 7:17 lid 5 BW:
Quote:
De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

Je beslissing de woning te kopen na deze slechts zeer kort bezichtigd te hebben en zonder een bouwkundig onderzoek te laten verrichten zou hierdoor wel eens voor jouw rekening kunnen blijven. De scheve vloer had je redelijkerwijs bekend kunnen zijn.Rechtenforum.nl -> Civiel recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl