De commerciele maatschap in Belgie ,beste vennootschapsvorm
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Ondernemingsrecht

#1: De commerciele maatschap in Belgie ,beste vennootschapsvorm Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: za 17 feb 2018 12:27
    —
Binnenkort worden alle vennootschapsvormen behalve de NV,BVBAz en CVBA afgeschaft in Belgie en vervangen door de commerciele maatschap.

Anders dan in Nederland is het in Belgie geen personen maar een besloten vennootschap dus vennootschappen kunnen maat zijn.
Een groot voordeel van de maatschapstechniek is de discretie die ermee gepaard gaat. Reeds bij het oprichten van de maatschap blijkt dit al aangezien er geen oprichtings- en publiciteitsformaliteiten voorzien zijn. Ook in de loop van haar bestaan geniet de maatschap een groot niveau van discretie. Statutenwijzigingen en wijzigingen op het vlak van het bestuur zijn immers evenmin aan publicatie onderworpen. Een ander element dat bijdraagt tot deze discretie is het feit dat er voor de maatschap geen wettelijke bepaling voorzien is die een boekhoudplicht instelt of de openbaarmaking van een jaarrekening voorziet.
Men moet ook geen boekhouding voeren en geen balansen opmaken en geen belastingen betalen,dit gebeurt door de maten recjhtstreeks (constructie)
Is dus de beste vennootschaps vorm voor KMO


TILLEMAN, B., DURSIN, E., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT P., “Bijzondere Over-eenkomsten. Tussenpersonen (1999-2009)”, TPR 2010, 589-1154.
43. Vred. Sint-Niklaas (tweede kanton) 22 mei 2002, T. Vred. 2002, 424


Verschillende belangrijke artikels heb ik eruit gehaald vermits dit 2 jaar opzoekwerk en opvolging kamer en Senaat , heeft gekost om dit bij elkaar te krijgen.
XX


OPRICHTING

Tussen de ondergetekenden:

01. XXX

02. YYY

03. ZZZ

Na te noemen oprichters en maten van de maatschap.

ARTIKEL 1 Naam & Tegenwerpelijkheid aan derden

De maatschap bestaat onder de naam “Commerciele Maatschap xxxxxxxxxxxxx” De statuten zijn tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig Cass 6 maart 1973. De maatschap heeft een rechtsvorm van europees gemeenschapsrecht.ARTIKEL1 bis Regularisatieperiode 2 hoofdigheid van de maatschap
De maatschap wordt met nietigheid bedreigd zolang er geen tweede medemaat is toegetreden. Deze nietigheid kan gevorderd worden door elke belanghebbende derde en dient steeds bij gerechtelijke beslissing te worden uitgesproken.

ARTIKEL 2 Maatschappelijke zetel & zetelverplaatsing & nationaliteit

WEGGELATEN TEXT ………………………………………………

ARTIKEL 3 Doel

De maatschap heeft tot doel: xxxxxxxxxxxxxxxxx in de meest ruime zin

Deze opsomming is slechts verklarend en kan nooit in beperkende zin worden opgevat. De maatschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. In algemene regel mag de maatschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijkingen ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als in buitenland. Doel van de maatschap kan enkel gewijzigd worden mits statutenwijziging.

WEGGELATEN TEXT ………………………………………………

ARTIKEL 4 Duur & ontbinding

De maatschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur die aanvangt bij ondertekening van deze stichtingsakte ,welke een bevestiging is van de consensualiteit onder de maten.

Zij kan worden ontbonden door:

WEGGELATEN TEXT ………………………………………………
ARTIKEL 5 Samenstelling vermogens bestanddelen

Partijen hebben de uitdrukkelijke bedoeling om vermogensbestanddelen, in te brengen in een structuur van vennootschapsrechtelijke gemeenschap en daardoor met affectio societatis.
De maten komen overeen de hiernavolgende vermogensbestanddelen in te brengen.

Oprichter brengt in een handelsfonds gelegen te …………………. Bestaande uit activa en passiva volgens de staat van activa en passiva opgesteld door de boekhouder ……………………………. Vermeerdert met een meerwaarde voor GOODWILL zodat de totale inbreng gelijk is aan 150.000 euro


Oprichter brengt in


Oprichter brengt in


Alle maten verlenen uitdrukkelijk hun goedkeuring aan de waardering van de door hen ingebrachte vermogensbestanddelen.

De totale inbreng van de maten bedraagt dus XXXXXXXXXXXXXXX euro.

De maten komen overeen om in ruil hiervoor delen op naam te creeren.

Met betrekking tot de aldus ingebrachte vermogensbestanddelen doet de inbreng in de maatschap een vennootschapsrechtelijke gemeenschap in onverdeeldheid ontstaan

WEGGELATEN TEXT ………………………………………………


https://forum.politics.be/showthread.php?t=240036

#2: commerciele maatschap techniek Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: vr 02 mrt 2018 10:21
    —
DE NEGATIEVE OPERATOR Idea

Naam & Tegenwerpelijkheid aan derden


De maatschap bestaat onder de naam “Commerciele Maatschap xxxxxxxxxxxxx” De statuten zijn tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig Cass 6 maart 1973.Al de verbods en nietigheids artikelen in de overige vennootschapsvormen zowel nationaal als internationaal ,in de meest uitgebreide zin,met of zonder rechtspersoonlijkheid, zijn toegelaten in de maatschap voor zover ze geen inbreuk uitmaken van een openbare orde regeling. De maatschap heeft een rechtsvorm van Europees gemeenschapsrecht.


http://commercielemaatschap.be/index.html

#3: art 60 niet van toepassing op commerciele maatschappen Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: za 10 mrt 2018 13:30
    —
Was wel even geschrokken want dat betekend dat je niet eerst kan werken als promotor van een commerciele maatschap in oprichting !
Rolling Eyes


https://forum.politics.be/showthread.php?t=240036&page=23

#4: LEGALE STERFHUISCONSTRUCTIES Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: za 10 mrt 2018 17:37
    —
8 van de 21 legale sterfhuisconstructies in Belgie maken gebruik van de commerciele maatschap techniek Idea

http://wco3-sterfhuisconstructie.be/Rechtenforum.nl -> Ondernemingsrecht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl