Sterfhuisconstructies - een discussie
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken
Ga naar pagina 1, 2  Volgende  Laat alle berichten zien
Rechtenforum.nl -> Ondernemingsrecht

#1: Sterfhuisconstructies - een discussie Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: vr 01 jul 2016 0:11
    —
Paul Maria van der Es
Autodidact in abstracte wiskunde en recht, uitvinder van de sterfhuisconstructie naar Belgisch recht voor individuele bedrijven naar analogie van de Nederlandse constructie voor holdings.
Van der Es werd voor deze feiten strafrechtelijk veroordeeld in 2003, 2005 en 2008 wegens omzeiling van de faillissementswet, omdat in die periode een faillissement van openbare orde was.
Zijn constructie was gebaseerd op het deficitair vereffenen, waarbij het activum van het bedrijf in moeilijkheden aanmerkelijk lager was dan het passivum.
Van der Es kreeg hiervoor van de strafrechter een beroepsverbod opgelegd van 10 jaar, ingaande 1 mei 2005.
Per 1 juni 2015 werd dit beroepsverbod opgeheven.
Door een wetswijziging in 2012 is deficitair vereffenen thans toegelaten en is het faillissement niet meer van openbare orde doch slechts van dwingend recht.

http://wco3-sterfhuisconstructie.be/

Van der Es geeft nu opleidingen voor bedrijven in moeilijkheden en is werkzaam als sterfhuisconsulent.

https://forum.politics.be/showthread.php?t=234840Je moet het wiel geen 2 maal uitvinden.

Leer denken in concepten en patronen ,niet in details.

Het is net hetzelfde als met de Rubrik kubus. Die moet je conceptueel aanpakken via groep theorie of je komt er nooit. Je kan niet steeds naar 1 zijde kijken en proberen die kleur goed te krijgen, want dan zitten alle kleuren verkeerd. Ook in management moet U zo denken en het concept of totaal plaatje abstract kunnen bekijken.

Er is een hemelsbreed verschil tussen ingenieurs wiskunde waar ik absoluut niets van begrijp (calculus advanced,tensor calculus,vector calculus,matrix algebra,mathematical analysis,numerical analyses,coordinate en projective geometry,diskrete wiskunde,trygonometry,complexe calculus,etc etc).

Ik heb geprobeerd Dr Euler's Fabulous formula van Nahin te begrijpen maar ben niet ver geraakt. Reden ben maar tot mijn 16 jaar naar school geweest en die achterstand kan je niet inhalen ,bovendien moet je een aangeboren gave hebben voor rekenen .


Het is slechts later dat ik vernam dat dit traditionele 17 en 18 eeuwse wiskunde is welke loopt tot ongeveer 1830.

Het is na het zien van een uitzending op BBC2 over �variste Galois (Bourg-la-Reine, 25 oktober 1811 � Parijs, 31 mei 1832) dat ik totaal ge�nteresseerd geraakte in wat voor mij totaal nieuw was,en voor U waarschijnlijk ook.

In deze uitzending was er sprake van een jong Frans wiskundige die een 300 Jaar oud probleem ,waar alle grote wiskundige zich op gebroken hadden van Newton ,over de jacobi�s,Euler ,ja zelfs hij,Lagrange,cauchy en last but not least Gaus himself.

https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_Galois

Het ging om het vinden van de algemene formule voor het vinden van een 5e graadsvergelijking.

In deze zeer visuele uitzending werd getoond hoe Galois bewezen had dat dit onmogelijk was en hij deed dit aan de hand van een dodecahedron .

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_dodecahedron

Geen formules ,geen ingenieurswiskunde maar via abstract denken

https://www.youtube.com/watch?v=H66tJVomhL4

Geen enkel ingenieur nog professor wiskunde ,zelfs de uitvinder van de complexe analyse CAUCHY begrepen er ook maar iets van en dachten dat het een gek was.
Later zou de ganse wiskunde overstappen op abstract denken en nieuwe branches met exotische namen zoals group theory,field theory,ring , Topology ,set theory,category theory etc zouden 90 procent gaan uitmaken van de nieuwe wiskunde.
De kracht van de moderne wiskunde (groeptheorie)berust voor een groot deel op het feit dat wiskundigen sedert 1950 in allerlei uiteenlopende probleemgebieden,van theoretische natuurkunde tot getallentheorie,van meetkunde tot combinatoriek,van kristallografie tot computerkunde,vergelijkbare onderliggende structuren ontdekt hebben.Het onderzoek van die abstracte structuren geeft toepassing op alle mogelijke denkbare objecten(dus ook op recht)

Oplossingsmethoden van het ene object kunnen via de onderliggende abstracte structuur (symmetrieen) naar een totaal ander object worden overgeplant (isomorphisme en Homomorphisme)

Er zijn dus 3 soorten wiskunde

1. Ingenieurs wiskunde(inbegrepen informatica en programmeren )

2. Logica

3. Abstracte wiskunde.

In abstracte wiskunde heb je geen wonderkinderen ,net zoals je er geen vind in de literatuur.
Je moet alles lemma per lemma leren en het vergt jaren voor je er iets van begrijpt.

Combinatie wiskunde en recht

A + B√2 + C√3 + D√6

A B C EN D zijn getallen uit de base field vb Q (rationals) vertaald wetsartikel nrs

√2 en √3 zijn extensies buiten Q ze worden er aan toegevoegd,lees zorgvuldig gekozen in ons geval arresten van cassatie

√6 wordt niet toegevoegd is geen afzonderlijk arrest ,dit is het gevolg ,de implicatie . in de wiskunde is dit √2 X √3 =√6

Dit is dus het logisch gevolg van 2 arresten .

In de wiskunde worden de volgende operators gebruikt

optellen
aftrekken
delen
vermenigvuldigen
worteltrekken (voor de extensies)

in de combinatorics zijn het de operators

� The conditional
� The converse
� The inverse
� The contrap�sitieve
� Disjunctie
� Conjunctie

en de extensies gelijk aan =√6

de modus ponens maar vooral en veelvuldig de modus tollens .

dit is de basis van het systeem

Al deze wiskundigen begrepen er ook geen jota van toen Galois het hen probeerde uit te leggen.

https://www.youtube.com/watch?v=upu1...DS4vuXFqFJX9GG

https://www.youtube.com/watch?v=415VX3QX4cU

Als ik een probleem moet oplossen zoek ik eerst de relevante wetteksten bij elkaar die al geordend zijn in mijn database door middel van 1 of 0

Dit moet je eerst manueel doen en vergt een paar jaar voor je voldoende clusters (kleinere identiteiten ) hebt gevonden.

Als er een verband is tussen bw 1626 ,BW1653, en het gerechtelijk wetboek 857 dan is daar een binnen die cluster een connectie geplaatst zodat ze samen een maximum identiteit vormen (de base field ) Deze base field wordt nu uitgebreid door middel van een aantal cassatie arresten die betrekking hebben op de vrijwaringsplicht .

Samen vormen ze dus een gesloten groter geheel waarbinnen met de operators naar het bewijs via tautologie tafels gezocht wordt.

Deze grotere entiteit vormt de zogenaamde group van order.......afhankelijk van het aantal elementen in deze group. aan de hand van grouptafels verzameling van alle groupen tot order 200 ,kan men dan alle mogelijkheden overwegen en kriegsspiele bedenken.

hierbij inleiding die je minimaal moet begrijpen om er ooit aan te beginnen.

https://www.youtube.com/watch?v=8qkfW35AqrQ

ik had alle wetten die mij aanbelangde (faillissement, pand, vereffening, verbintenissen, pand handelszaak, cessie etc etc omgezet in groepsstructuren via de interne compositiewet van de implicatie (uit A volgt B) en als dusdanig de oorzaak en gevolgsymmetrie bepaald.

Steunend op het symmetrieprincipe (zelfde oorzaken hebben dezelfde gevolgen)kon ik aan tonen dat een sterfhuisconstructie consistent is met de wetgeving en vrij van tegenstrijdigheden. Daarom bleef ik zo rustig tijdens mijn jarenlange ondervraging.

Om deze consistentie aan te tonen stelt men een lijst op van :

1. Al de proposities die de theorie samenstellen.
2. Al de proposities van principes en denkregels die in de theorie gebruikt worden zodanig dat men gebruik maakt van een bewijsbaar en afleidbaar systeem dat consistent en beslis baar is.

m.a.w. sterfhuisconstructies zijn formalistisch
Voor een formalist volgt de waarheid uit een correcte deductie m .a.w . Een mechanische (mechanisch in de zin dat, inzicht of inventiviteit geen rol speelt) procedure om uit te maken dat een bewering gebaseerd op axioma�s en logica een stelling is.


Deze procedure bestaat uit het opstellen van een waarheidstafel met alle mogelijke wiskundige combinaties van waar en onwaar.Indien deze waarheidstafel in de laatste kolom allemaal waar heeft, noemt men dit een tautologie en wordt dit wetenschappelijk als een stelling aanvaardt.

Dit betekent dat men zich distantieert van het begrip sterfhuisconstructie gevoelsmatig (intu�tief) en alle aandacht toespitst op de correctheid van de redenering; namelijk af te leiden wat we op grond van intu�tieve ervaring wensen en dit door het zogenaamde deductietheorema die de betrekking vastlegt tussen implicatie en afleidbaarheid van onze axioma�s. (propositie logica)

Anders gezegd � THE LAW AND NOTHING ELSE THAN THE LAW �
Dit is ook de wijze waarop het Hof van Cassatie werkt (zie spaghetti arrest)

Het tegengestelde van de formalist is de intuitionist.

De intuitionist zal beroep doen op de primaire intu�tie dat een sterfhuisconstructie niet juist kan en mag zijn, gezien ze maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn (zie de feiten.)Hij baseert zich vooral op de vele misbruiken welke mogelijk zijn en het gevoel dat iedereen, zelfs ingeval van wanbeleid of grove fout, toch nog verder kan werken alsof er niets is gebeurd.

De intuitionisten beschouwen � de goede trouw � als een onontbeerlijk element van het toelaten van een sterfhuisconstructie (zie nieuwe en oude wet gerechtelijk akkoord)

In tegenstelling met de formalisten negeren de intuitionisten dus de regel van de niet strijdigheid als een afdoend bewijs voor het bestaan van een concept (sterfhuisconstructie)

Intuitionisme is, wat men in recht noemt de innerlijke overtuiging van de rechter.

Formalisme is het abstracte onweerlegbaar bewijs in rechtszaken door middel van juiste toepassing van propositielogica.

Het is mede door de scherpe kritiek van de intuitionisten via diverse kranten dat ik verplicht ben geweest de formele opbouw van de sterfhuisconstructie beter te funderen en zij hebben aldus onrechtstreeks bijgedragen tot de ontplooiing van de formalistische uitbouw van het concept sterfhuisconstructie.

mijn wiskundige kennis is volledig in de axiomatische wiskunde en mathematical proof en deductie.
Ik ga dus uit van wat wil ik bewijzen (gestelde) en bouw dan een waterdichte mathematical proof zodat ik steeds win.
Het is dus geen automatische verweer maar een perfect verweer case by case omdat ik werk met zogenaamde tautologie tafels
Het vinden van het perfect verweer duurt meestal een paar dagen omdat ik moet elimineren.
Werkt alleen in vennootschapsrechtelijke problemen en waarschijnlijk in burgerrechtelijke en nog specifieke andere ,niet in strafrecht (daar moet je pleiten om de innerlijke overtuiging van de rechter te be�nvloeden.

Waarheden:

De foutieve verbreking staat los van wie eerst de overeenkomst heeft verbroken.
Wie fout begaat waardoor de overeenkomst verbroken wordt dient een vergoeding te betalen
Verbreken zonder redenen is een fout is een fout
Wie fout inroept dient de fout te bewijzen
Innerlijke gedachten zijn niet vatbaar voor bewijs

In de matrix waarbij de eerste waarde weergegeven wordt voor de fout van eisen en de tweede waarde weergegeven wordt voor de fout van verweerder krijgen we:

00 (geen van beiden fout)
01 (enkel fout verweerder)
10 (enkel fout eiser)
11 (fout van beiden)

Verdediging van de verweerder

(00) Indien geen van beiden fout heeft begaan is het enkel nog van belang na te gaan wie van beiden eerst de overeenkomst heeft verbroken. Er dient dus bewezen te worden dat voor zover de rechter weerhoudt dat geen van beiden een fout heeft begaan de verweerder eerst heeft verbroken (desnoods een ondergeschikte orde)
(01) Indien enkel verweerder fout heeft begaan dient hij in alle omstandigheden een vergoeding te betalen aan eiser. Derhalve dient de verweerder het bewijs te leveren dat hij geen fout heeft begaan en ondergeschikt dat voor zover hij een fout heeft begaan ook de eiser een fout heeft begaan, dan wel dat de fout onvoldoende bewezen is, dan wel dat de fout onvoldoende zwaarwichtig is en dat intenties en gedachten geen fout kunnen uitmaken laat staan het bewijs ervan en zal hij zich in ondergeschikte orde dienen te richten op het bedrag van de schadevergoeding
(10) Indien enkel de eiser fout heeft begaan dient hij in alle omstandigheden een vergoeding te betalen aan de verweerder.
(11) Indien beiden een fout hebben gemaakt
speelt het geen rol die eerst heeft verbroken en speelt het geen rol wie eerst heeft verbroken. Er is er sprake van compensatie die geheel of gedeeltelijk kan zijn en hierbij al dan niet rekening houdt met ieders aandeel.
http://forum.politics.be/showpost.php?p=8260046&postcount=207


Laatst aangepast door INSOLVENTIE SPECIALIST op za 10 mrt 2018 17:41, in totaal 4 keer bewerkt

#2:  Auteur: StevenK BerichtGeplaatst: vr 01 jul 2016 7:39
    —

<admin note>
Met Paul is afgesproken dat zijn theorien in n draadje op rf.nl besproken mogen worden.

#3: De sterfhuisconstructie plannen. Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: do 07 jul 2016 12:48
    —
Sterfhuisconstructies worden altijd opgesteld in brainstorms.

Tijdens de brainstorm wordt na onderzoek van de gezondheid van het bedrijf, eerst het totaal sterfhuisconcept voorgelegd aan het management, aandeelhouders, borgstellers, boekhouder en of bedrijfsrevisor.
Wenselijk en aan te raden is dat een curator verbonden aan de betrokken rechtbank (arrondissement van de zetel van de vennootschap) als bijkomend adviseur bij de evaluatie fase wordt betrokken. Dit laatste is noodzakelijk om geen inbreuken te plegen tegen de faillissementswet met het oog op de mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen en of strafrechtelijke sancties. In de praktijk bestaat de brainstorm uit de volgende stappen:

Informatie sessie voor de betrokken mensen en uitleg over de mogelijkheden.
(voortbestaan, WCO, faling, sterfhuisconstructie, enz...)
Uitwerken van een gekozen concept.
Verbeteren en aanpassen van het concept.
Dit gebeurt door middel van verdere brainstorming en zogenaamde kriegspiele waarin de advocaten, curator en notaris de eventuele fouten van het basisconcept proberen te ontdekken.
Door middel van een interactief proces van mogelijke nieuwe voorstellen, opmerkingen, verbeteringen en aanpassingen gebaseerd op de PDCA cyclemethode van Deming:
Plannen, Doen, Controleren, Afronden, wordt dan het uiteindelijk concept verkregen welke door al de betrokkenen kan worden goedgekeurd.

Het bereiken van een consensus, geen meerderheid maar uniformiteit, met andere woorden: iedereen moet akkoord zijn is belangrijk.


De consensus vereist dus dat de gekozen oplossing unaniem aanvaard wordt opgenomen wordt als bijzonder verslag volgend op de alarmprocedure. BVBA: art. 332 NV: art. 633 (opgelet, Jaarverslag art.95 is geen bijzonder verslag art.633).

De Controle van de haalbaarheid en realisatie: Bijzonder verslag art.633 moet saneringsmaatregelen voorzien die in verhouding staan tot de ernst van de financile problemen en rekening houden met het 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen'.


Teneinde de nieuwe vennootschap de meeste kans op slagen te geven werkt men best met de integratie van de Iso 9001 normen en het opstellen van een balanced score card (vanaf 100 medewerkers)

Hierbij de mathematische achtergrond van deze 2 management systemen.
Verdere informatie vind U dan op google.

De firma pro consult is gestopt in 2013 ,U gebruikt best enkel haar slides als leidraad in de brainstorm.

http://www.slideshare.net/eurovox/pr...nsult-algemeen

http://www.slideshare.net/paulvanderes1/bcs-paul-okt-04

#4: Intuitionisme Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: za 09 jul 2016 3:17
    —
Waarom ik een formalist ben en niet geloof in intutionisme of common sence.

http://forum.politics.be/showthread.php?t=233381

http://forum.politics.be/showthread.php?t=233370

#5: Mathematische achtergrond balanced score cards Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: zo 10 jul 2016 6:50
    —
Hierarchische structuren BSC


Begrippen zoals punten,lijnen,oppervlakten,volumen,hypervolumen etc zijn geen abstracte of theoretische begrippen in balanced score cards maar methoden om de diverse meetpunten met verschillende eenheden te indexeren.

Hoe ga je anders de volgende metingen kunnen combineren en verwerken in een gestructureerd meetsisteem ?

*werknenermstevredenheid*milieubewustheid*marktpenetratie*innovatie*veiligheidsgevoel*personeelsverloop*opleidingsniveau*managementskills*opleiding*omzet

Men moet dus Euros verwerken met punten ,met aantal etc (appelen en peren optellen)

VB

Globale performantie = Innovatie * interne processen *klantentevredenheid.*financieel resultaat


Innovatie wordt uitgedrukt in een functie (fx) het resultaat is afhankelijk van een input (x)

Interne processen in een differentiaal dy/dx en dy/dx verbetering of verslechtering in de tijd.

Klantentevredenheid is een index of een Procent 80 % tevredenheid.

Financieel resultaat is een vaste waarde in Euros of een financiele ratio3 verschillende eenheden kan men elk terug brengen tot een lijnstuk welke een ratio zijn van 1.(Line segment)


Omzet*klantentevredenheid*interneprocessen = de oppervlakte van de driehoek gevormd door de 3 lijnstukken.(formule van Heron)

4 van zulke driehoeken maken dan op hun beurt een volume (tetrahedron)

Om over 4 dimensies te meten heeft men 6 lijnstukken (ratios) + 4 driehoeken +1 volume nodig.(balanced score)

Ook is het mogelijk om te werken via quaternions d+ai+bj+ck waarbij d het financieel resultaat is (scalar) en ai+bj+ck ( vector )de drie meetpunten uit het enneagram (3 ,6,9)

De ganse methodiek werd uitgevonden door Grassmann in 1844 en Hamilton in 1843.

#6: voorbeeld van een combinatoric (reele case) Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: di 12 jul 2016 12:22
    —
Hierbij het voorbeeld van een combinatoric, reel geval ,uitgewerkt en afgewerkte sterfhuisconstructie met complexe structuren en combinatorics.

http://forum.politics.be/showthread.php?t=233150

#7: Inhoud voordracht sterfhuisconstructie Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: vr 29 jul 2016 19:43
    —
Hierbij de inhoud van mijn nieuwe voordracht :

http://www.slideshare.net/paulvanderes1/sterfhuisconstructie

#8: Waarom bakker Verstraelen in de cel zit. Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: za 30 jul 2016 7:30
    —
Exclamation Waarom bakker Verstraelen in de cel zit.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-mechelen/bakker-verstraelen-in-de-cel-a2815536/

Wat ik kan afleiden uit de kranten ,is dat het bij de patisserie Verstraelen het wel degelijk om een sterfhuisconstructie gaat en niet om een slachthuisconstructie omdat de activiteiten verder werden gezet onder een nieuwe vennootschap structuur.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8152002&postcount=3

Echter deze sterfhuisconstructie was frauduleus omdat niet het handelsfonds als geheel werd verkocht aan de going concern waarde zoals het vonnis van Scheers beveelt, maar vitale onderdelen van het handelsfonds zoals de huurcontracten en winkelinrichting apart werden verkocht zodat de going concern waarde werd vernietigd en de prijs die de schuldeisers moet vergoeden ver beneden de liquidatie waarde was van het handelsfonds.

Verder zie ik nergens het uur 00:00 vermeld zodat ik niet zeker ben of nadat de prijs werd betaald de samenloop van de schuldeisers gerespecteerd werd.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8151996&postcount=2

Hierdoor zal bakker Verstraelen zeker de sanctie krijgen van de oorzaak van de faling en zal hij aan de curator het ganse passief van zijn Verstraelen nV moeten vergoeden en dit ten persoonlijke titel.

De familie Verstraelen is geruineerd en Patrick riskeert nog een voorwaardelijke gevangenisstraf (eerste veroordeling) en verbeurd verklaring van al zijn bezittingen.

Dit is de reden waarom je nooit sterfhuisconstructies mag opzetten zonder brainstorm .
http://forum.politics.be/showpost.php?p=8152008&postcount=6


Het ergste is dat een legale sterfhuisconstructie perfect mogelijk was geweest, een W.C.O. had geen zin omdat de schuld naar de RSZ te hoog was en deze samen met de belastingen nooit akkoord zijn met een schuldkwijtschelding.

Ik zal een speciaal onderdeel van mijn voordracht wijden aan legale en illegale sterfhuisconstructies.

http://www.slideshare.net/paulvanderes1/sterfhuisconstructie

Paul
sterfhuisconsulent.

#9: Functie beschrijving sterfhuisconsulent Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: ma 01 aug 2016 11:39
    —
Functiebeschrijving

FUNCTIE :
STERFHUISCONSULENT

TAKEN:
 Sterfhuisconstructies begeleiden en te cordineren.
 Organiseren van brainstorm met management, aandeelhouders, borgstellers, boekhouder en/of bedrijfsrevisor. Wenselijk hierbij en aan te raden is dat een curator verbonden aan de betrokken rechtbank (arrondissement van de zetel van de vennootschap) als bijkomend adviseur bij de evaluatie fase wordt betrokken.
 Opstellen bijzonder verslag volgend op de alarmprocedure. BVBA: art. 332 NV: art. 633.
 Maakt simulaties voor het financieel plan van de nieuwe onderneming.
 Maakt samen met de huisadvocaat alle documenten en notarile aktes.
 Is verantwoordelijk voor- en stelt de tegenbrieven op 1321 bw.
 Bepaalt samen met de huisadvocaat en boekhouder de datum van het uur 00:00.
 Pareert alle Pauliaanse- en aansprakelijkheidsvorderingen.
 Voert het woord ingeval van een strafrechtelijke klacht.
 Neemt de beslissing in de laatste fase van de brainstorm: stoppen of verder gaan.
 Voert de ISO 9001 en Balanced Score Card in(de nieuwe onderneming indien nuttig).
 Neemt deel aan de openingsvergadering en intakegesprekken (facultatief).
 Volgt alle rechtspraken en in zonder Cassatie inzake waarvoor een bijzondere kennis is vereist.(zie vereiste competenties)
BEVOEGDHEDEN:
 Communiceren met schuldeisers.
 Criteria- en methoden bepalen ter beheersing van de sterfhuisconstructie.
 Samenwerken met externe partijen voor zaken met betrekking tot de sterfhuisconstructie.
 Vaststellen-, invoeren- en onderhouden van de sterfhuisconstructieprocessen.
 De vereiste dienstenspecifieke verificatie-, geldigverklaring-, bewakings- en aanvaardingscriteria voor de diensten bepalen.
 De documenten die de organisatie nodig heeft voor de sterfhuisconstructie ontwerpen en aanpassen.
 Individuele doelstellingen van de medewerkers wijzigen, zodanig dat ze bijdragen in het bereiken van de sterfhuisconstructie.

CONTROLE :
 Waakt over het gans proces van de sterfhuisconstructie van het begin tot en met de opvolging.
VERANTWOORDELIJKHEID:
 Vooral de juridische aansprakelijkheid ingeval hij niet legale sterfhuisconstructies en of slachthuisconstructies zou aanraden.
 Het welslagen op langere termijn van de nieuwe onderneming.

VEREISTE COMPETENTIE :
 Kennis van abstracte wiskunde.
 Kennis van discriminant-, balans- en ratioanalyse.
 Bijzondere kennis in groeptheorie tot groepen van order 200.
 Kennis van Galoistheorie en extensieleer.
 Bijzondere kennis van axiomatisch denken en wiskundig bewijs.
 Kennis van vennootschaps- en handelswetten.
 Bijzondere kennis van beslagrecht.
 Kennis van faillissementswet.
 Bijzondere kennis van insolventierecht.
 Bijzondere kennis van vereffeningswet.
 Kennis van burgerlijk recht.
 Bijzondere kennis inzake overdracht- en verhuur van handelsgoederen en vorderingen, novatie, delegatie, subordinatie en subrogatie.
 Bijzondere kennis inzake bestuursverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid.
 Bijzondere kennis inzake Pauliaanse en zijdelingse vorderingen.
 Bijzondere kennis van pandwetgeving.
 Bijzondere kennis van borgwetgeving.
 Bijzondere kennis van intellectuele valsheid in geschriften.
 Kennis van het retentie recht.
 Bijzondere kennis van zekerheidsrechten.
 Bijzondere kennis van het handelsfonds (monografien) en de wet op het pand handelsfonds.
 Bijzondere kennis van rechtspraak en rechtsleer inzake sterfhuisconstructies.
 Kennis van systeem ISO 9001.
 Algemene mensenkennis.
 Spreken in het openbaar.
 Goede organisator
PLAATSVERVANGER
 Huisadvocaat.
GEEFT LEIDING AAN
 Assistent sterfhuisconsulent.
RAPPORTEERT AAN
 De opdrachtgever.Deze functiebeschrijving heeft tot doel aan de houder ervan een idee te geven over de functie, die hem moet in staat stellen de hem toevertrouwde taken zo goed mogelijk uit te voeren.
Zij is niet limitatief en kan worden aangepast in functie van de omstandigheden in het kader van de activiteiten en van de evolutie van de onderneming.
Zij maakt geenszins deel uit van de arbeidsovereenkomst die tussen de onderneming en de titularis van de beschrijving werd opgemaakt.

#10: Bewijs dat sterfhuisconstructies niet strafbaar kunnen zijn. Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: do 11 aug 2016 14:03
    —
Hier is het bewijs.
http://forum.politics.be/showpost.php?p=8195976&postcount=536


Vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen, 11e Kamer, 2 november 2005.
Hof van Beroep Antwerpen, 9e Kamer, 18 juni 2008

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8200780&postcount=609


Laatst aangepast door INSOLVENTIE SPECIALIST op wo 17 aug 2016 11:40, in totaal 1 keer bewerkt

#11: sterfhuisconstructie legaal en niet strafbaar. Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: za 13 aug 2016 23:08
    —
Eindelijk is het bewijs geleverd zowel juridisch als mathematisch dat sterfhuisconstructies legaal zijn.

Dit was de conclusie van een brainstorm met het gans forum over meer dan 30 blz.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8197677&postcount=598

dit is een betwisting van 28 JAAR geweest.

#12: STERFHUISCONSTRUCTIES AXIOMATISCHE OPBOUW. Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: ma 15 aug 2016 11:45
    —
]Al mijn mathematische voordrachten zijn geschoold op Riemann habilitation lecture Uber die Hypothesen die der Geometrie zu Grunde liegen .

Belangrijk hierin is te vermelden dat Riemann deze voordracht gaf niet voor wiskundigen maar voor het departement filosofie maw hij mocht geen enkele gedetailleerde complexe uitleg gebruiken maar moest werken met metafoors en concepten ,dus abstract zodat men hem zou begrijpen.

Ik heb deze techniek grondig bestudeert daarom dat mijn voordrachten zo een succes zijn omdat werkelijk een niet wiskundige het kan begrijpen.

Hierbij mijn laatste voordracht ,U vind er slechts enkele formules in die niet worden uitgelegd maar enkel als toelichting worden gebruikt.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8260046&postcount=207

ABSTRACTE OPBOUW VAN RECHTS CONSTRUCTIES.

http://www.slideshare.net/paulvanderes1/abstracte-opbouw-sterfhuisconstructies


STERFHUISCONSTRUCTIES AXIOMATISCHE OPBOUW.

http://www.slideshare.net/paulvanderes1/combinatorics-wiskunde-en-recht-july-2016

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8197673&postcount=596

Voor alle info google 'combinatorics wiskunde en recht'


Laatst aangepast door INSOLVENTIE SPECIALIST op ma 17 okt 2016 10:32, in totaal 1 keer bewerkt

#13: wiskunde en recht in juridische constructies Auteur: INSOLVENTIE SPECIALIST BerichtGeplaatst: di 13 sep 2016 11:40
    —
Het vervolg van deze draad en alle info vind U hier :

http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/45513/highlight//

#14:  Auteur: ERIC VAN DER VEN BerichtGeplaatst: ma 19 sep 2016 11:50
    —
Ik heb die Paul van der Es/sterfhuisconsulent nu een tijdje gevolgd. Het probleem met die man is, dat wanneer men hem niet kent, men een verkeerd oordeel zal vellen omtrent hoe hij zich profileert en hoe abominabel hij het schrijven van zijn moeders taal beheerst.
Ik ken hem van een enkel dossier dat hij overigens verbazend rimpelloos-, snel- en efficint tot een zeer goed einde bracht. Met alle lof.
Het wonderlijke is, dat wanneer hij tegenover je zit, je geen enkele taalfout hoort.
En luisteren kan hij als de beste, wanneer een probleem aan hem voorgelegd wordt. Zonder te interrumperen.
Interpunctie- en grammatica in geschrift is zijn ding totaal- en zonder gne niet
Hij ziet er ook het belang niet van ingaat er zelfs prat op(hij vertaalt dit gebrek zelfs naar een handelsmerk) - ieder zijn meug zeggen wij in Nederland
Omdat s-mans onbevangenheid mij eigenlijk wel sympathiek is, heb ik hem getracht uit te leggen dat men, aldus doende, verkeerd wordt beoordeeld.
Ik heb getracht hem stapsgewijs te helpen, te beginnen met: eerst komma, dan spatie, met een deadline van n week.
Ondanks bereidwillig luisteren, soms proberen(wat lukte), bleek dit uiteindelijk toch een vruchteloze inspanning en ik ben er dan ook maar mee gestopt.
Vol onbegrip, want, wt is daar nu zo moeilijk aan? Dat kan een kind van 5 jaar zelfs leren.
Mijn conclusie is dat het hem eenvoudigweg niets interesseert. Maar dan ook nets.
Hij besteedt uitsluitend energie aan dingen die de kern raken van hetgeen hij te melden heeft.
Geen ambitie is er voor taalkundige profilering noch -perfectie, eelt op zijn ziel voor negatief commentaar en kritiek(het verdriet hem geenszins), volledig gebrek aan empathie, narcist dus in hart en nieren met provocerende flamboyance
Nu, ik vroeg mij af, is dat dan erg? Als hij dat graag doet zo, laat hem zo doen
Forumlezers, u moet weten, ik stoor mij mateloos aan deze dingen, indachtig simplex sigilum veri.
Welnu, ik heb besloten het maar niet meer op te merken en mij ervoor af te sluiten(dat is moeilijk als je zo niet bent geprogrammeerd), en er doorheen te zien, met steeds in gedachten het verwoordde in de openingsalinea van dit schriftuur. Zijn professionaliteit is tenslotte ongevenaard.
Uiteindelijk ga je nog van zon man houden ook zelfs. Ik zou hem missen wanneer hij zou stoppen
dat zou een uniek fenomeen minder zijn
Want, hoe kan men een genie zijn - beperkt tot de gingen die men nastreeft - en toch z kind-ontwapenend uit de hoek komen(misschien omdat hij het skindeen kind savant(geen idiot savant))
Het provocatieve zit hem in de combinatie van ongevenaard zijn in zijn professionaliteit versus dat kind-achtig bezig zijn(maar je tenen gaan ervan krullen)
Beste is om zich maar te concentreren op zijn liefde voor recht in combinatie met wiskunde, waarin hij, ik moet het nadrukkelijk toegeven, alle opponenten - zelfs van topkaliber -verslaat(shocking!).
de man is autodidact, dat mag, daar is niets op tegen, dat is zelfs heel eerbaar.
Des te opmerkelijk is zijn enorm idiomen zijn onvrees voor academici.
Door zijn onorthodixiteit is hij in mijn ogen de beste sterfhuisconculent.
Zijn creativiteit is namelijk niet belemmerd door pre-condities, hij is zeer vrij van geest, een eigenschap die nodig is bij oorlog voeren, want, het beroep sterfhuisconculent uitoefenen betekent strijd aanbinden en je opponent volledig outsmarten(om te zegevieren, wat een opdrachtgever tenslotte verlangt(waar voor zijn geld)(n, hij mkt dat waar).
Hij kn het, hij det het.
Ik ga in ieder geval zijn eerste aangekondigde seminar bijwonen.
Ik wil dat spektakel meemaken

#15: DE FRUSTRATIES VAN EEN INGENIEUR Auteur: ERIC VAN DER VEN BerichtGeplaatst: wo 21 sep 2016 15:42
    —
DE FRUSTRATIES VAN EEN INGENIEUR

Ik ontmoete Paul de Sterfhuisconsulent tijdens een brainstorm van een bedrijf in moeilijkheden en werd daar geconfronteerd met een soort wiskunde waarvan ik het bestaan niet kende.
Ik dacht dat wij ingenieurs zeer veel wisten van wiskunde maar hier ging een wereld voor mij open.
Abstracte wiskunde wat is de origine en wat is zijn bereik?
Na wat research viel ik op Galois, mij niet onbekend, doch had mij er nimmer in verdiept, wat ik dan maar deed en het bleek dat Galois alle grote mathematische genien outsmartte en er bovendien de oorzaak van was dat de het bereik der wiskunde hervormd werd van zuiver rekenen naar conceptueel denken!
Het blijkt nu dat wij, ingenieurs, 19e- eeuwse wiskunde studeren en dat deze zaken bijna allen door een rekenmachine(computer) uitgevoerd kunnen worden(onze rekenlineaal nog vers in het geheugen).
Wij zijn opleidingsmatig dus in het geheel niet op de hoogte van de wiskunde die ontstaan is na Galois, en, ik voel mij daar toch wel gefrustreerd over.
Ik heb geconstateerd voorzover ik daartoe in staat ben - dat Paul de Sterfhuisconsulent deze wiskunde figuurlijk ad infinitum beheerst(een wandelende encyclopedie op dat vlak die nergens anders over kan spreken, ook indien je van onderwerp tracht te veranderen), en, de man kan het zelfs toepassen op recht, waarin hij, ik moet het nadrukkelijk toegeven, alle (erkende) opponenten - zelfs van topkaliber - blijkt te verslaan en dat is op zijn minst verbazend.
De man is dan autodidact, dat mag, daar is niets op tegen, dat is zelfs heel eerbaar.
Des te opmerkelijk is zijn enorm taaleigen, over zijn dactylografie en interpunctie zal ik het niet hebbenalsmede zijn onvrees voor academici.
Zijn creativiteit is niet preconditioned noch belemmerd door formules(vrij van geest - bijgevolg uiterst creatief), hij denkt zuiver conceptueel: Theory is admiral, practice are the Navy seals
Zijn er ingenieurs in het forum waarbij deze kunst der wiskunde wl gentegreerd was tijdens hun theoretische vorming?Rechtenforum.nl -> Ondernemingsrecht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Ga naar pagina 1, 2  Volgende  Laat alle berichten zien
Pagina 1 van 2

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl