Wetten
Aanpassingswet derde tranche Awb I
Aanpassingswet euro
Aanpassingswet geregistreerd partnerschap
Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie
Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
Aanpassingswet wetgeving aan herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken
Advocatenwet
Algemene Kinderbijslagwet
Algemene nabestaandenwet (ANW)
Algemene Ouderdomswet
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Algemene termijnenwet
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen
Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's
Algemene wet gelijke behandeling
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
Algemene wet op het binnentreden
Algemene wet rijksbelastingen
Ambtenarenwet (AW)
Arbeidsomstandighedenwet 1998
Arbeidstijdenwet
Archiefwet 1995
Auteurswet 1912 (Aw)
Bankwet 1998
Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Bekendmakingswet
Beroepswet
Bestrijdingsmiddelenwet 1962
Boswet
Brandweerwet 1985
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 4
Burgerlijk Wetboek Boek 5
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A
Burgerlijk Wetboek Boek 8
Colportagewet
Comptabiliteitswet 2001
Consulaire Wet
CoŲrdinatiewet Sociale Verzekering
Databankenwet
Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
Destructiewet
Diergeneesmiddelenwet
Douanewet
Drank- en Horecawet
Eedswet 1971
Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen
Eenvormige Beneluxwet op de merken
EER-Uitvoeringswet
Eerste evaluatiewet Awb
Embryowet
Faillissementswet (Fw)
Flora- en faunawet
Gaswet
Gemeentewet (Gemw)
Gerechtsdeurwaarderswet
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Gezondheidswet
Gratiewet
Grondwaterwet
Grondwet (Gw)
Handelsnaamwet
Handelsregisterwet 1996
Huisvestingswet
Huurprijzenwet woonruimte
Huursubsidiewet
Huurwet
IJkwet
In- en uitvoerwet
Infectieziektenwet
Invorderingswet 1990
Jachtwet
Kadasterwet
Kaderwet adviescolleges
Kaderwet bestuur in verandering
Kaderwet dienstplicht
Kaderwet EZ-subsidies
Kaderwet LNV-subsidies
Kaderwet militaire pensioenen
Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
Kaderwet SZW-subsidies
Kaderwet volksgezondheidssubsidies
Kernenergiewet
Kieswet
Kostenwet invordering rijksbelastingen
Kwaliteitswet zorginstellingen
Landbouwkwaliteitswet
Landbouwuitvoerwet 1938
Landbouwwet
Landinrichtingswet
Leegstandwet
Leerplichtwet 1969
Les- en cursusgeldwet
Liquidatiewet ongevallenwetten
Luchtvaartwet
Mededingingswet (MDW)
Mediawet
Meststoffenwet
Meststoffenwet 1947
Mijnbouwwet
Monumentenwet 1988
Muntwet 2002
Natuurbeschermingswet
Natuurbeschermingswet 1998
Natuurschoonwet 1928
Onteigeningswet
Ontgrondingenwet
Oorlogswet voor Nederland
Opiumwet
Organisatiewet Kadaster
Overgangswet
Overgangswet elektriciteitsproductiesector
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Overgangswet verzorgingshuizen
Pachtwet
Paspoortwet
Penitentiaire beginselenwet
Pensioen- en spaarfondsenwet
Plantenziektenwet
Pleegkinderenwet
Politiewet 1993
Postbankwet
Postwet
Prijzenwet
Provinciewet
Quarantainewet
Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen
Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling
Rampenwet
Registratiewet 1970
Remigratiewet
Rijksoctrooiwet 1995
Rijkswet administratieve bijstand douane
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
Rijkswet goedkeuring Protocol wijziging Cognossementsverdrag
Rijkswet goedkeuring Protocol wijziging Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen
Rijkswet instelling exclusieve economische zone
Rijkswet op de consulaire tarieven
Rijkswet op het Nederlanderschap
Rijkswet Vaarplicht
Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen
Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen
Schepenwet
Spoorwegwet
Statistiekwet 1950
Successiewet 1956
Tabakswet
Telecommunicatiewet
Toeslagenwet
Uitleveringswet
Uitvoeringswet Betekeningsverdrag 1965
Uitvoeringswet Bewijsverdrag
Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk
Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag
Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening
Uitvoeringswet EG-executieverordening
Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers
Uitvoeringswet Europees Vestigingsverdrag
Uitvoeringswet Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht
Uitvoeringswet ex artikel VI van de Grondwet
Uitvoeringswet folteringverdrag
Uitvoeringswet Haags Testamentenverdrag
Uitvoeringswet Huurprijzen woonruimte
Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
Uitvoeringswet inzake Overeenkomst beslissingen tot verbetering van akten van de burgerlijke stand
Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905
Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954
Uitvoeringswet Verdrag betreffende rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie
Uitvoeringswet Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen en Europese Overeenkomst inzake het doorzenden van verzoeken om rechtsbijstand
Uitvoeringswet Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten
Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen
Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
Uitvoerverbodenwet 1935
Veewet
Vestigingswet Bedrijven 1954
Visserijwet 1963
Vogelziektenwet
Vorderingswet 1962
Vreemdelingenwet 2000 (VW2000)
Waarborgwet 1986
Warenwet
Waterleidingwet
Waterschapswet
Waterstaatswet 1900
Wegenverkeerswet 1994
Wegenwet
Welzijnswet 1994
Werkloosheidswet
Wet aanpassing arbeidsduur
Wet aanspraak van buitenlandse werknemers op rechtsbescherming en rechtsbijstand
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)
Wet afbreking zwangerschap
Wet afschaffing doodstraf
Wet algemene bepalingen
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet ambulancevervoer
Wet ammoniak en veehouderij
Wet arbeid en zorg
Wet arbeid vreemdelingen
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid
Wet assurantiebemiddelingsbedrijf
Wet beŽdigde vertalers
Wet beŽdiging en inhuldiging van de Koning
Wet beŽdiging ministers en leden Staten-Generaal
Wet beŽdiging van de regent
Wet belasting zware motorrijtuigen
Wet belastingen op milieugrondslag
Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties
Wet beperking export uitkeringen
Wet beperking van het wettelijk minimumloon, kinderbijslagen, een aantal sociale zekerheidsuitkeringen en enige andere uitkeringen en pensioenen
Wet bereikbaarheid en mobiliteit
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wet bescherming staatsgeheimen
Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wet bodembescherming
Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Wet conflictenrecht adoptie
Wet conflictenrecht afstamming
Wet conflictenrecht corporaties
Wet conflictenrecht erfopvolging
Wet conflictenrecht huwelijk
Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen
Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime
Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed
Wet conflictenrecht namen
Wet conflictenrecht onrechtmatige daad
Wet conflictenrecht trusts
Wet documentatie vennootschappen
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
Wet dualisering gemeentebestuur
Wet dualisering provinciebestuur
Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet financiele betrekkingen buitenland 1994
Wet financiering volksverzekeringen
Wet flexibiliteit en zekerheid
Wet foetaal weefsel
Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wet geluidhinder
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Wet geneesmiddelenprijzen
Wet giraal effectenverkeer
Wet goederenvervoer over de weg
Wet goedkeuring Cognossementsverdrag
Wet grensoverschrijdende betaaldiensten
Wet grenzen Nederlandse territoriale zee
Wet herziening tariefindeling omzetbelasting voor rechtskundige diensten
Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW
Wet houdende nieuwe regeling terugvordering en verhaal van kosten van bijstand
Wet identificatie bij dienstverlening
Wet in verband met het overgaan van de Kroon op een Koningin
Wet inburgering nieuwkomers
Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet inschakeling werkzoekenden
Wet internationale misdrijven
Wet inzake bloedvoorziening
Wet inzake de geldtransactiekantoren
Wet inzake de luchtverontreiniging
Wet inzake spaarbewijzen
Wet JustitiŽle en Strafvorderlijke Gegevens
Wet justitiŽle gegevens
Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector
Wet lidmaatschap koninklijk huis
Wet luchtvaart
Wet luchtvervoer
Wet marktmisbruik
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Wet melding collectief ontslag
Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT)
Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996
Wet milieubeheer (Wm)
Wet milieugevaarlijke stoffen
Wet militair tuchtrecht
Wet militaire strafrechtspraak
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Wet ministeriŽle verantwoordelijkheid
Wet Nationale ombudsman
Wet ondernemerspakket 2001
Wet ontbinding lege rechtspersonen
Wet oorlogsstrafrecht
Wet op belastingen van rechtsverkeer
Wet op bijzondere medische verrichtingen
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA)
Wet op de accijns
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet op de bedrijfsorganisatie
Wet op de belasting van personenautoís en motorrijwielen 1992
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO)
Wet op de dierenbescherming
Wet op de dierproeven
Wet op de dividendbelasting 1965
Wet op de economische delicten (WED)
Wet op de Europese ondernemingsraden
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
Wet op de huurcommissies
Wet op de identificatieplicht
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Wet op de jeugdhulpverlening
Wet op de justitiŽle documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag
Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997
Wet op de kansspelbelasting
Wet op de kansspelen
Wet op de lijkbezorging
Wet op de loonbelasting 1964
Wet op de loonvorming
Wet op de medische hulpmiddelen
Wet op de medische keuringen
Wet op de motorrijtuigen belasting 1994
Wet op de naburige rechten
Wet op de omzetbelasting 1968
Wet op de ondernemingsraden (WOR)
Wet op de orgaandonatie
Wet op de Parlementaire EnquÍte
Wet op de Raad van State (Wet RvS)
Wet op de rechtelijke organisatie (Wet RO)
Wet op de rechterlijke indeling
Wet op de rechtsbijstand
Wet op de Registeraccountants
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
Wet op de studiefinanciering
Wet op de telecommunicatievoorzieningen
Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998
Wet op de vaste boekenprijs
Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
Wet op het basisonderwijs
Wet op het centraal testamentenregister
Wet op het consumentenkrediet
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Wet op het notarisambt
Wet op het onderwijstoezicht
Wet op het overleg huurders verhuurder
Wet op het primair onderwijs
Wet op het voortgezet onderwijs
Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
Wet openbare manifestaties
Wet openstelling huwelijk
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Wet organisatie en bestuur gerechten
Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
Wet overgang bijzondere rechtspleging
Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet overgangsregeling Ziektewet
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Wet personenvervoer 2000
Wet pleziervaartuigen
Wet politieregisters
Wet Raad voor de Rechtspraak
Wet raadplegend referendum Europese Grondwet
Wet rampen en zware ongevallen
Wet rechten burgerlijke stand
Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen
Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Wet schadefonds geweldsmisdrijven
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Wet sociale werkvoorziening
Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
Wet stedelijke vernieuwing
Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Wet studiefinanciering 2000
Wet subsidiŽring politieke partijen
Wet tarieven gezondheidszorg
Wet tarieven in burgerlijke zaken
Wet tarieven in strafzaken
Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Wet toezicht beleggingsinstellingen
Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Wet toezicht effectenverkeer 1995
Wet toezicht Europese subsidies
Wet toezicht kredietwezen 1992
Wet toezicht trustkantoren
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
Wet tot behoud van cultuurbezit
Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds
Wet tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding
Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen
Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof
Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
Wet verbetering poortwachter
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Wet verstrekking gegevens CBS voor statistische doeleinden
Wet vervoer binnenvaart
Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Wet vervoer over zee
Wet voorkeursrecht gemeenten
Wet voorzieningen gehandicapten
Wet voorzieningen ten aanzien van buitengewone registers van de burgerlijke stand
Wet vorm van de eed
Wet waardering onroerende zaken
Wet wapens en munitie (WWM)
Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen
Wet werk en bijstand
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
Wetboek van Koophandel (WvK)
Wetboek van Strafrecht (Sr)
Wetboek van Strafvordering (Sv)
Winkeltijdenwet
Woningwet
Woningwet 1962
Zaaizaad- en Plantgoedwet
Ziekenfondswet
Ziektewet
Zondagswet

Sluit venster