Besluiten
Aanpassingsbesluit nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
Aanwijzingsbesluit instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties
Arbeidsgehandicaptebesluit
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidstijdenbesluit
Asbestbesluit milieubeheer
Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering
Besluit aanwijzing ex artikel 2 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994
Besluit afbreking zwangerschap
Besluit beleggingsinstellingen
Besluit bericht omtrent toelating
Besluit beroepsvereisten kandidaat-notaris
Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand
Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie
Besluit boedelregister
Besluit Buitengewone Rechtspleging
Besluit clientenvertrouwenspersoon jeugdhulpverlening en jeugdbescherming
Besluit collectieve preventie volksgezondheid
Besluit College van toezicht op de kansspelen
Besluit curateleregister
Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
Besluit donorregister
Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand
Besluit effectenhandel
Besluit elektronische handtekeningen
Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten
Besluit faunabeheer
Besluit financiŽle bijsluiter
Besluit financiŽle toevoegingsgrenzen
Besluit financiering rechtspraak
Besluit fiscale eenheid 2003
Besluit fondsen en spaarregelingen
Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet
Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
Besluit gelijke behandeling
Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)
Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Besluit geslachtsnaamswijziging
Besluit Huwelijksgoederenregister 1969
Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen
Besluit inkomenssuppletie AAW
Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen
Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirant-adoptiefouders
Besluit kennis en inzicht sociale hygiŽne Drank- en Horecawet
Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Besluit kinderveilige verpakking geneesmiddelen
Besluit klachtbehandeling raad voor de kinderbescherming
Besluit klachtenbehandeling Bopz
Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP
Besluit kredietaanbiedingen
Besluit kredietvergoeding
Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk
Besluit marktmisbruik
Besluit melding sociale verzekeringen
Besluit meldingsregeling Coordinatiewet Sociale Verzekering
Besluit milieusubsidies
Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen
Besluit minimumjeugdloonregeling
Besluit modellen jaarrekening
Besluit naturalisatietoets
Besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag
Besluit op de erkende onderwijsinstellingen
Besluit op de lijkbezorging
Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren
Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
Besluit orde van dienst gerechten
Besluit overgang Arbeidsvoorziening
Besluit overheidsaanbestedingen
Besluit participatiefonds
Besluit paspoortgelden
Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici
Besluit patiŽntendossier Bopz
Besluit pensioentoezegging
Besluit politieregisters
Besluit proceskosten bestuursrecht
Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Besluit register schuldsaneringsregeling
Besluit register surseance van betaling
Besluit registratie justitiŽle gegevens
Besluit salaris bewindvoerder schuldsanering
Besluit samenloop wettelijke regelingen
Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur
Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering
Besluit SUWI
Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen
Besluit taakverlichting alleenstaande werkenden/AAW
Besluit tarieven in burgerlijke zaken
Besluit tarieven in strafzaken
Besluit tarieven openbaarheid van bestuur
Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel
Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen
Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994
Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen
Besluit toelating rechtspersonen maatschappelijke dienstverlening
Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
Besluit toezicht beleggingsinstellingen
Besluit toezicht effectenverkeer 1995
Besluit tot organisatie van het personeel voor de dienst van de justitiegebouwen
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong
Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen
Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong
Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden
Besluit vaststelling aantal dagen per week dat partieel leerplichtige minderjarigen verplicht zijn onderwijs te volgen
Besluit vaststelling gemiddeld premiepercentage Werkloosheidswet en Ziektewet
Besluit vaststelling leeftijdsgrens openbare functies
Besluit vaststelling nieuwe regeling landsadvocatuur
Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen
Besluit verantwoording rechten burgerlijke stand
Besluit verdeling procentuele ziekenfondspremie
Besluit Verklaring derdenbeslag
Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
Besluit voorraden Meststoffenwet
Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
Besluit waardering activa
Besluit wegslepen van voertuigen
Besluit wettelijke rente
Bestrijdingsmiddelenbesluit
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
Frequentiebesluit
Handelsregisterbesluit 1996
Huisvestingsbesluit
Huursubsidiebesluit
Kadasterbesluit
Kansspelenbesluit
Ontslagbesluit
Opiumwetbesluit
Registratiebesluit BIG
Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden
Transactiebesluit 1994
Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Sluit venster