terugbetalen onterecht teveel ontvangen salaris
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken
Ga naar pagina 1, 2  Volgende  Laat alle berichten zien
Rechtenforum.nl -> Civiel recht

#1: terugbetalen onterecht teveel ontvangen salaris Auteur: annamarieengerben BerichtGeplaatst: wo 17 okt 2007 17:06
    —
Vrouw van 31 werkt partime in de kinderopvang. Afgelopen maand heeft dit bedrijf de boekhouding van 2005 afgerond. Nu bleek dat deze vrouw in 2005 ongeveer 2000 euro teveel loon heeft ontvangen. Het bedrijf wil dit nu graag terug. Mag dit zomaar teruggevraagd worden?

#2:  Auteur: mcvg BerichtGeplaatst: wo 17 okt 2007 17:23
    —
In principe is sprake van onverschuldigde betaling en kan het teveel betaalde door de werkgever worden teruggevraagd. (Het mag niet zomaar worden verrekend met het loon.)

Maar als de werknemer niet had kunnen weten dat er teveel uitbetaald werd, zoals bv bij verkeerde belastinginhoudingen op het loon kan de werknemer een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid en onder terugbetaling uitkomen.

Van verjaring is pas na vijf jaar sprake overigens.

#3:  Auteur: StevenK BerichtGeplaatst: wo 17 okt 2007 17:42
    —
De belangrijkste vraag is dus waarom er teveel betaald is.

#4:  Auteur: annamarieengerben BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2007 14:27
    —
StevenK schreef:
De belangrijkste vraag is dus waarom er teveel betaald is.


Het bedrijf waar ze werkte (kinderopvang) stapte in 2005 over naar een nieuwe betalingssysteem.
De vrouw ging er van uit dat hetgeen ze betaald kreeg, was waar ze recht op had. Nu ze heeft gehoord dat het teveel was, heeft ze haar loonstrookjes nagekeken en ontdekt dat er inderdaad te veel overgemaakt is.

#5:  Auteur: mcvg BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2007 21:42
    —
annamarieengerben schreef:
StevenK schreef:
De belangrijkste vraag is dus waarom er teveel betaald is.


Het bedrijf waar ze werkte (kinderopvang) stapte in 2005 over naar een nieuwe betalingssysteem.
De vrouw ging er van uit dat hetgeen ze betaald kreeg, was waar ze recht op had. Nu ze heeft gehoord dat het teveel was, heeft ze haar loonstrookjes nagekeken en ontdekt dat er inderdaad te veel overgemaakt is.


Ik zou me inderdaad ook niet direct zorgen maken als er ineens meer loon werd gestort maar ze moet vast af en toe op haar loonstrookje hebben gekeken. Was het uurloon dat werd uitbetaald ineens hoger? of werden er teveel uren uitbetaald? of werd er verkeerd belasting+premies ingehouden? Met name als het laatste het geval is kan ze zich volgens mij erop beroepen dat zij niet hoefde te weten dat de premieberekeningen die de werkgever maakte niet goed waren.

#6:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2007 22:32
    —
mcvg schreef:
Maar als de werknemer niet had kunnen weten dat er teveel uitbetaald werd, zoals bv bij verkeerde belastinginhoudingen op het loon kan de werknemer een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid en onder terugbetaling uitkomen.

Volgens mij klopt dit niet helemaal. Goede trouw van de ontvanger van een onverschuldigde betaling staat niet aan terugvordering in de weg, zie art. 6:203 BW. Kwade trouw (waar hier denk ik geen sprake van is) betekent dat ook wettelijke rente kan worden gevorderd.

Wel kan een beroep op redelijkheid en billijkheid slagen, maar m.i. alleen als de terugvordering in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (art. 6:248 lid 2 BW). Of dat het geval is, is voor ons denk ik niet te beoordelen. Het lijkt me dat terugvordering onaanvaardbaar kan zijn zelfs als de ontvanger niet te goeder trouw was, en andersom kan terugvordering aanvaardbaar zijn als de ontvanger wel te goeder trouw was.

Dus als er volgens het geldende contract (plus belastingwetgeving e.d.) te veel is betaald, kan dat te veel betaalde in beginsel worden teruggevorderd, of je het als werknemer nu had kunnen weten of niet.

Dat gezegd hebbende zou het wel interessant zijn om hier wat uitspraken over te zien. Misschien worden werknemers in dit soort zaken beter beschermd dan ik verwacht.

De verjaringstermijn van 5 jaar gaat overigens lopen op de dag volgende op de dag waarop de werkgever met het bestaan van de vordering op grond van onverschuldigde betaling bekend is geworden (en ik dacht dat dit "bekend worden" subjectief moet worden beoordeeld).

#7:  Auteur: mcvg BerichtGeplaatst: di 23 okt 2007 9:47
    —
niet de oorspronkelijke uitspraken maar in deze column worden wel een aantal uitspraken besproken.

http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=488067

In het arbeidsrecht worden de r&b toch in veel omstandigheden anders ingevuld. De rechtspraak van de kantonrechters is echter vaak ook behoorlijk grillig.

#8:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 23 okt 2007 10:22
    —
De vrij recente uitspraak over het bedrag van 27.000,- dat wel moet worden terugbetaald is volgens mij in een andere draad al eens aan het licht gekomen.

De uitspraak over "te hoge inschaling" gaat m.i. over een andere situatie. Als een werknemer volgens zijn contract wordt betaald, maar de werkgever had hem een contract met lagere inschaling willen geven, dan moet eerst worden vastgesteld of de werknemer gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat het contract juist was (art. 3:35 BW). Als dat zo is, is er geen onverschuldigde betaling. (Als de verkeerde inschaling louter een administratieve fout was en niet overeenkwam met het contract is er natuurlijk wl onverschuldigd betaald.)

In de uitspraken uit 1979 en 1990 is de rechter werknemer-vriendelijk.

De juiste maatstaf lijkt mij "is het onaanvaardbaar om terug te vorderen" en niet "was de werknemer te goeder trouw". Van mij mogen daar de verhouding werkgever-werknemer en het feit dat het vooral de werkgever is die de fout heeft gemaakt wel een rol bij spelen. Ongetwijfeld zal de tijd die inmiddels is verstreken sinds de onverschuldigde betaling van groot belang zijn.

#9:  Auteur: mcvg BerichtGeplaatst: di 23 okt 2007 12:41
    —
zo te zien geven de kantonrechters het 'onaanvaardbaar' criterium voornamelijk inhoud door te kijken naar de goede trouw/gerechtvaardigd vertrouwen.

#10:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 23 okt 2007 17:09
    —
De vraag of en wanneer te veel betaald loon mag worden teruggevorderd is op dit forum al vaker aan bod gekomen. Voor je gevoel zeg je "als je het niet kon weten, dan hoef je niet terug te betalen", maar ik blijf van mening dat het zo toch niet werkt.

De uitspraak van de kantonrechter Utrecht van 25 oktober 2006 is te vinden onder JAR 2006/294. Interessant dat uitgerekend Interpay als werkgever in deze zaak jarenlang fout heeft gerekend. Het gaat dus om maar liefst 27.000,-. De werknemer heeft twee verweren.

Vertrouwensleer
De werknemer doet onder meer een beroep op de vertrouwensleer. Hij stelt er gerechtvaardigd op te hebben mogen vertrouwen dat hij het te veel betaalde bedrag zou mogen behouden. De kantonrechter verwerpt dit verweer door vast te stellen dat hij door bestudering van zijn loonstrookje had kunnen en moeten weten dat er iets niet klopte.

Ik volg dit verweer en de verwerping ervan niet helemaal. De werknemer doet duidelijk een beroep op art. 3:35 BW, maar ten opzichte van welke (beweerde) rechtshandeling? Ik zie geen andere mogelijkheid dan: "als ik te veel betaald krijg, dan mag ik aannemen dat het een schenking van de werkgever betreft". Het lijkt mij niet dat je dit snel mag aannemen!

In ieder geval: als je beweert je niet bewust te zijn van het feit dat er te veel betaald werd, dan kun je moeilijk een beroep doen op gerechtvaardigd vertrouwen dat je dit mocht houden. En als je beweert het wel te weten, dan had je via je loonstrookje moeten kunnen afleiden welke fout de werkgever maakte. Op die manier kom ik in de buurt van de verwerping van de kantonrechter, maar ik vind persoonlijk het idee dat je erop mag vertrouwen dat de werkgever jarenlang uit werknemersliefde met opzet te veel betaalt niet zo realistisch.

Als achter dit vertrouwensleer-verweer van de werknemer geen "schenking"-idee of iets soortgelijks zit, dan is het verweer m.i. een losse slag in de lucht. Je kunt je niet zomaar beroepen op art. 3:35 BW zonder aan te wijzen aan welke rechtshandeling je denkt.

Ik sta open voor andere interpretaties van dit verweer. Misschien vat ik het verkeerd op.

Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
Veel zinniger lijkt mij het verweer van de werknemer op art. 6:248 lid 2 BW. Alleen is die toets nogal streng! Dit zegt de kantonrechter ook:
Quote:
11. De toets op grond van de artikelen 6:2 en 6:248 BW is een zeer strenge, in die zin dat de rechter terughoudendheid moet betrachten bij toepassing van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen is de kantonrechter van oordeel dat niet kan worden volgehouden dat de terugvordering en verrekening door Interpay van het teveel betaalde bedrag met het salaris van Van Straaten, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of in strijd is met goed werkgeverschap. Ook ziet de kantonrechter hier geen aanleiding tot matiging. Het gaat om een opeisbare vordering van een onverschuldigd betaald bedrag, waarbij rekening is gehouden met de reeds opgetreden verjaring, waarbij Interpay terugbetaling verlangt in termijnen en waarbij zij geen aanspraak maakt op rente zolang het dienstverband voortduurt.

Dit handelen van Interpay kan de toets der kritiek doorstaan.

Uitsluitend kan aan Van Straaten worden nagegeven dat het bedrag dat Interpay per maand verrekent, hoog is. Van Straaten heeft erop gewezen dat hij niet alleen wordt geconfronteerd met de maandelijkse verrekening, maar dat de maandelijkse persoonlijke toeslag is komen te vervallen. Hij wordt met een aanzienlijke teruggang in inkomen geconfronteerd. Interpay heeft door de aan haar toe te rekenen fout in haar organisatie gedurende een zeer lange periode de huidige vordering laten ontstaan. Zij zal moeten aanvaarden dat de terugbetaling zich ook over een zeer lange periode zal uitstrekken. De kantonrechter acht het juist vast te stellen dat Interpay maandelijks een bedrag van 300,= bruto met het salaris van Van Straaten mag verrekenen.

Dit laat toch echt heel weinig ruimte over voor het oordeel dat terugvordering naar maatstaven van R&B onaanvaardbaar is. Goede trouw bij het ontvangen is niet voldoende.

Ik denk dat de kantonrechter heel juist een onderscheid maakt tussen de twee verweren. Alleen mis ik wellicht iets in mijn interpretatie van het beroep op gerechtvaardigd vertrouwen, omdat ik echt niet zie hoe dat ooit zou moeten slagen. Nou ja, als eenmaal na het bekend worden van de fout de werknemer iets zou doen (of nalaten) waaruit de werknemer mag afleiden dat de werkgever van terugvordering zou afzien, dn zie ik wel mogelijkheden voor zo'n beroep. Een andere mogelijkheid is dat de fout juist zit in de aan de betaling ten grondslag liggende arbeidsovk, en dat de werknemer er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat die ovk klopt. Deze mogelijkheid heb ik in een vorige reactie al aangestipt, en doet zich m.i. niet voor in de Interpay-zaak, noch in de zaak van de vragensteller.

#11:  Auteur: mcvg BerichtGeplaatst: di 23 okt 2007 18:57
    —
In het arrest wat je nu bespreekt is geen goede trouw/gerechtvaardigd vertrouwen van de werknemer, de werknemer heeft iets anders betaald gekregen dan wat is overeengekomen en had dus door zijn loonstrookje naast de contractuele afspraken te leggen tot de simpele conclusie kunnen komen dat er teveel werd betaald.

Wanneer wel gerechtvaardigd vertrouwen een rol kan spelen, volgens mij bijvoorbeeld in de volgende situatie:
Werkgever en werknemer komen bruto bedrag x overeen als salaris. Vervolgens verloont de werkgever bedrag x verkeerd, hij houdt te weinig aan belastingen en premies in en betaalt teveel aan de werknemer uit. Deze fout had de werknemer niet kunnen opmaken uit het loonstrookje, dat gaat immers uit van het correcte brutobedrag x uit. Een normale werknemer heeft niet de kennis om de premieberekeningen te controleren en mag er dus van uit gaan dat de werkgever dit correct afhandelt.

edit: mijn conclusie voor deze casus waar de discussie mee begon zou dus ook zijn dat deze vrouw het geld dient terug te betalen. Zij heeft zoals TS beschrijft (ervan uitgaande dat zij geen naberekening van de inhoudingen heeft gemaakt) aan het loonstrookje direct kunnen zien dat er een te hoog bedrag is verloond.

#12:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 23 okt 2007 19:05
    —
Ik zie geen verschil. Als je bruto x afspreekt, dan spreek je ook af dat de werkgever daar de normale wettelijke premies en heffingen van aftrekt. Als te weinig wordt afgetrokken, wordt er onverschuldigd betaald.

Bij een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen hoort m.i. een (beweerde) rechtshandeling waarop het vertrouwen betrekking heeft. Welke rechtshandeling denk jij aan in het geval van een verkeerde premieberekening?

In het besproken vonnis kan een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen m.i. nooit werken, niet omdat de werknemer iets had moeten weten of zien, maar omdat ik niet zie waarop dat vertrouwen gericht zou zijn geweest. (Ja, op "de werkgever heeft mij steeds geld geschonken", maar dat is niet realistisch. Of op "de werkgever ziet af van terugvordering", maar daar is juist geen enkele aanwijzing voor.)

#13:  Auteur: mcvg BerichtGeplaatst: di 23 okt 2007 19:42
    —
Ik denk niet aan een rechtshandeling maar wel aan een bijzondere rechtsverhouding van de partijen die moet worden ingevuld door 7:611. De werkgever heeft de (wettelijke) verplichting om correct te verlonen namens de werknemer(dus niet te veel en niet te weinig). De werknemer moet er op mogen vertrouwen dat deze verloning die niet controleerbaar is goed verloopt en indien dit niet het geval is zal het goed werkgeverschap/r&b mi. dan ook beletten dat dit voor rekening komt van de werknemer.

#14:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 23 okt 2007 20:36
    —
Maar op die manier kun je met "goed werkgeverschap" alle wettelijke kaders wel omzeilen Wink.

In ieder geval speelde het in de Utrechtse zaak geen rol niet echt een rol; zo te zien werd "strijd met goed werkgeverschap" op n lijn gesteld met "onaanvaardbaar".

Verder vraag ik me af waarom vertrouwen aan de kant van de werknemer van invloed zou zijn op de vraag of terugvordering in strijd zou zijn met "goed werkgeverschap". Het is niet een conclusie die ik uit de wet zie opborrelen. En is "goed werkgeverschap" niet meer van belang als het gaat om het opvullen van leemtes in de arbeidsovereenkomst? Daar is hier geen sprake van; onverschuldigde betaling heeft een wettelijke regeling.

(Verloning lijkt me overigens wel controleerbaar.)

edit: ik zie dat "goed werkgeverschap" soms zo wordt uitgelegd dat de werkgever een soort beginselen van "behoorlijk werkgeverschap" in acht moet nemen, in analogie met "beginselen van behoorlijk bestuur". Dat is wel interessant en zou een kader kunnen geven waarin de beslissing om gebruik te maken van de terugvorderingsbevoegdheid (die er in beginsel wel is) in strijd zou zijn met een soort werkgever-werknemer vertrouwensbeginsel. Maar goed, ook in het bestuursrecht mogen bestuursorganen normaal gesproken te veel betaalde bedragen terugvorderen. Er moet iets zijn dat het vertrouwen heeft gewekt dat van terugvorderen wordt afgezien voordat terugvorderen niet meer mag (en dan werkt een beroep op art. 3:35 BW ook weer).

#15:  Auteur: mcvg BerichtGeplaatst: di 23 okt 2007 22:24
    —
7:611 kan inderdaad gebruikt worden om de 'gewone' r&b op te rekken maar ik weet niet of het omzeilen is want het artikel is niet voor niets in het leven geroepen.
In het geval van de verkeerde verloning lijkt het me gerechtvaardigd, het gaat slechts om een zeer specifieke groep gevallen en in principe is er sprake van een fout van de werkgever en tevens schending van een wettelijke plicht (afdragen premies en belastingen) en een groot nadeel voor de werknemer (terugbetaling van al besteed geld waar geen rekening mee gehouden hoefde te worden). Gezien de afhankelijkheid van een werknemer van zijn loon en de gevolgen van terugbetaling moet dan door het oog van 7:611 naar een eventuele vordering tot terugbetaling gekeken worden en vind ik het ten volste verdedigbaar dat een dergelijke vordering dan ook wordt afgewezen.Rechtenforum.nl -> Civiel recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Ga naar pagina 1, 2  Volgende  Laat alle berichten zien
Pagina 1 van 2

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl