Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheek berekenen

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
kan minderjari...
Intellectueel ...
laptop verdwen...
Nadeel vastste...
Kan ik het ong...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Visie Visie   Visie RSS feed
Pagina 5 van 8 Attendering Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
Visie Kliklijn vol haken en ogen
Geplaatst: di 05 sep 2006 17:20
Auteur: mr. ir. Jacqueline van Essen

Whistleblower hotline en privacywetgeving, klokkenluiden in Europa klinkt anders dan in de Verenigde Staten.

Ondernemingen met een notering aan een effectenbeurs in de Verenigde Staten moeten sinds de intrede van de Sarbanes-Oxley-wet een — anonieme — 'whistleblower hotline' hebben voor het melden van fraude binnen de onderneming, in de volksmond ook wel 'kliklijn' genoemd. De Europese privacywetgeving op dit punt is echter ouder en heeft de bescherming van het grote goed privacy hoog in het vaandel staan. De betreffende ondernemingen — en dat zijn er nogal wat — zullen voorlopig dus voor een vorm van whistleblowing hotline moeten kiezen die aan beide soorten van wetgeving voldoet. Of ze moeten in Washington en Brussel aan de bel tr... »
Lees meer | Reacties

Visie Mag het iets meer zijn? Proceskostenveroordeling in IE-zaken
Geplaatst: wo 19 jul 2006 14:45
Auteur: mr. Evert van Gelderen

In de afgelopen maand heeft de proceskostenveroordeling veel aandacht gekregen in de rechtspraak en de gemoederen bezig gehouden. Reden om de zaken eens op een rijtje te zetten.

A. De vraag
De vraag is of het mogelijk is om de volledige proceskosten - in procedures over intellectuele eigendom - op de verliezende wederpartij te verhalen. Althans, meer vergoed te krijgen dan in het verleden door de rechtbanken werd toegewezen (vastgestelde bedragen die vaak niet in de buurt kwamen van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten).

B. Waarom deze vraag?
Op 29 april 2006 had de Nederlandse wetgever de zogenaamde Europese Handhavingsrichtlijn1 (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-e... »
Lees meer | Reacties

Visie Mediation als voorportaal in de bezwarenprocedure
Geplaatst: wo 07 jun 2006 15:53
Auteur: mr. Govert Apol

Met de invoering per 1 januari 1994 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de wetgever beoogd heldere en overzichtelijke regels te geven voor het handelen van bestuursorganen ten opzichte van andere bestuursorganen, burgers en de bij de overheid werkzame ambtenaren. Die wet geeft - onder andere - aan:wat onder een "besluit" moet worden verstaan (hoofdstuk 1 Awb);
welke algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij het nemen van besluiten in acht moeten worden genomen (zorgvuldige voorbereiding van een besluit, belangenafweging, geen misbruik van bevoegdheid et cetera) (hoofdstuk 3Awb);
de wijze waarop een belanghebbende kan proberen om besluiten aan te vechten door middel van bezwaar en beroep (hoofdstuk 7 Awb);
de wijze waarop burgers kunnen klagen over de wijze waarop een best... »
Lees meer | Reacties (4)

Visie Uitspraken op Rechtspraak.nl - een representatief beeld?
Geplaatst: wo 12 apr 2006 19:11
Auteur: mr. Marc van Opijnen

In juni 1997 verscheen de regeringsnota 'Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie', waarin het toenmalige kabinet de beleidslijnen uitzette voor het breed toegankelijk maken van de basisinformatie van de democratische rechtsstaat: wet- en regelgeving, parlementaire informatie en uitspraken van de rechterlijke macht.
Deze drie bronnen zijn inmiddels op internet ontsloten, maar of dat in voldoende mate is, is vooral bij jurisprudentie lastig te beoordelen. Terwijl wet- en regelgeving en parlementaire stukken in beginsel volledig toegankelijk dienen te zijn, is dat bij de uitspraken noch een wenselijke, noch een haalbare doelstelling. De nota zelf spreekt van 'een representatief beeld' van rechterlijke uitspraken1, en van 'belangrijke (…) uitspraken'2. Na zes jaar Rechtspraak.nl kan de ... »
Lees meer | Reacties

Visie De onmogelijkheid van deregulering
Geplaatst: zo 19 mrt 2006 19:01
Auteur: Prof. dr. Pauline Westerman

Het hele maatschappelijk leven is inmiddels doordrenkt geraakt van doel- en resultaatgerichtheid. Scholen, welzijnsinstellingen, theatergezelschappen en supermarkten zijn voortdurend bezig 'beleidsdoelstellingen' te ontwikkelen en in 'eindtermen' te vertalen. Een heel netwerk is ontstaan van raden en commissies van toezicht. Die gerichtheid op doeleinden en resultaten leidt tot een vorm van positieve normstelling die een proliferatie van steeds maar fijnere specificerende normen teweeg brengt. Gepaard daaraan ontstaat een steeds fijner vertakt netwerk van commissies, instellingen en raden die elkaar visiteren, controleren en toezien op elkaars functioneren.1

In de discussie over deregulering wordt gewoonlijk aangenomen dat de door de burger als klemmend ervaren regeldruk vooral te wijte... »
Lees meer | Reacties (1)

Visie Een beperkte herkansing is geen herkansing
Geplaatst: vr 16 dec 2005 13:37
Auteur: mr. Bart J.V. Keupink

Beperkte herkansing is geen herkansing. Efficiency in het strafrechtelijk hoger beroep

De druk op het Nederlandse strafrechters-ensemble bereikt tegenwoordig dermate ongekende hoogten dat op instigatie van de Minister van Justitie is gekeken hoe de strafvorderingsmachine weer een tand sneller kan gaan draaien. Maatregelen die een meer gestroomlijnd proces beogen zijn uiteraard niet zonder meer onaanvaardbaar, maar in het strafproces ligt dat mijns inziens wel behoorlijk wat gevoeliger dan op andere gebieden. Het is derhalve nog maar de vraag of de ministeriële zucht naar meer efficiency gepaard mag gaan met een inperking van strafprocessuele mogelijkheden. Recent (per 10 oktober jl.) zijn de concrete plannen van de Minister ten aanzien van vernieuwingen in het strafrechtelijk appel inge... »
Lees meer | Reacties (5)

Visie JurisPedia en de zichtbaarheid van de rechtswetenschap
Geplaatst: do 10 nov 2005 14:27
Auteur: mr. Esther Hoorn

Wetgeving en jurisprudentie zijn gratis online toegankelijk. De zichtbaarheid van de rechtswetenschap op internet blijft achter. Wetenschappers kunnen hun werk online beschikbaar maken door te publiceren in Open Access tijdschriften.1 Voor internationaal georiënteerd onderzoek is er steeds meer belangstelling om een artikel ook via een repository beschikbaar te maken. Maar de Open Access beweging2 slaat beter aan in andere wetenschapsgebieden. Waarom valt er weinig vernieuwing te bespeuren op die terreinen van de rechtswetenschap, die mede dienstbaar zijn aan de rechtspraktijk?

Ooit roemde de internationaal vermaarde strafrechtsgeleerde Jescheck de manier waarop de rechtswetenschap in Nederland traditioneel bijdraagt aan de publicatie van jurisprudentie.3 Er wordt samengewerkt in redact... »
Lees meer | Reacties

Visie Should I stay or should I go?
Geplaatst: vr 14 okt 2005 22:02
Auteur: mr. Anne Marie J.J. van Rietschoten

Je zit al een tijdje op dezelfde plek. Jouw werk veroorzaakt geen brandend maagzuur. Maar dat je nu juichend door de gangen loopt… Wanneer is het tijd om te vertrekken? Een leidraad voor de twijfelende jurist.

Werk moet meer energie geven dan nemen. Werknemers denken vaak: ik weet wat ik heb, niet wat ik krijg. Vooral juristen – zekerheidszoekers bij uitstek – handelen naar deze gedachte. Ze blijven vaak maar zitten, zitten en zitten. Ook al voelt het niet goed. Zonde van de tijd. Durf kritisch te zijn. En wel nú.
Niet pas na afloop van de stageperiode, zoals in de advocatuur gebruikelijk is. Meestal is dit bezinningsmoment een must: de advocaat-stagiaire mag geen medewerker worden en moet zijn heil elders zoeken. Deze peildatum ontbreekt in het bedrijfsleven. Bedrijfsjuristen krabben... »
Lees meer | Reacties

Visie Student hoeft zich niet neer te leggen bij slecht cijfer
Geplaatst: do 10 mrt 2005 15:38
Auteur: Marinus Hoorntje

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat tegen de uitslag van een examen geen beroep kan worden ingesteld. Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat dit wel meevalt.

De Afdeling heeft op 12 januari 2005 een in tweeërlei opzicht belangwekkende uitspraak gedaan in een zaak waarbij het kennen en kunnen van een student centraal stond (zaaknumer: 200403861/1). In geding was onder andere de vraag of een afwijzing van het verzoek van de student om vrijstelling voor twee opleidingsonderdelen moet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 8:4, aanhef, onderdeel e, Awb. In dit artikel is bepaald dat geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen en kunnen van een kandidaat... »
Lees meer | Reacties

Visie Geef mij meer fatsoen en minder recht!
Geplaatst: di 28 dec 2004 23:04
Auteur: Prof. John Griffiths

De vrijheid van meningsuiting is voor een democratische samenleving fundamenteel. Daar kan iedereen het snel over eens worden. Maar wat dat fundamentele recht inhoudt en waar het ophoudt, daar begint de onenigheid. Theo van Gogh heette in de dagen na zijn dood een held van de vrijheid van meningsuiting. Daarna zag men in dat hij van dat recht weliswaar luidkeels gebruikt maakte, maar het recht zelf geen dienst had bewezen. Vorige week luidde de mening dat hij er misbruik van had gemaakt waarvoor strafvervolging op zijn plaats zou zijn. En deze week blijkt dat het artikel dat ‘godslastering’ strafbaar maakt beter verwijderd kan worden uit het Wetboek van Strafrecht. Er is toch iets grondig mis in een zo verwarde publieke discussie over wat heet een fundament van onze samenleving. Politici, ... »
Lees meer | Reacties

Visie Auteursrecht tussen droom en daad
Geplaatst: vr 10 dec 2004 4:59
Auteur: Stef van der Ziel

Nu de wijziging van de Auteurswet is aangenomen, breekt een tijd aan van rust op het rechtenfront. Maar niet als het aan Stef van der Ziel ligt, want hoewel de wet juist werd aangepast om te voldoen aan de eisen van ‘de informatiemaatschappij’, voorziet hij de noodzaak van verdere aanpassingen. Ondertussen is ook gewerkt aan de Nederlandse vertaling van de Creative Commons-licentie. De rust dus is maar relatief.

Auteursrecht tussen droom en daad
Over wetten en praktische bezwaren
Juridische constructie
Van der Ziel vindt dat veel van zijn projecten gefrustreerd worden door een juridische constructie die mensen van buiten het vak maar moeilijk kunnen begrijpen.
Wanneer je een televisieprogramma verspreidt via een zender, dan ben je daarover rechten verschuldigd. Wanneer je het progr... »
Lees meer | Reacties

Visie Disclaimers en zo, wat heb je eraan
Geplaatst: ma 13 sep 2004 21:13
Auteur: Dr. mr. Tina van der Linden-Smith

Op bijna iedere zichzelf respecterende website is tegenwoordig wel een “disclaimer”, een “privacy-statement”, “algemene voorwaarden”, of een combinatie daarvan aanwezig. Vooral het woord “disclaimer” klinkt cool, modern.
Juridischwoordenboek.nl omschrijft “disclaimer” als: “(contractueel) beding waarin aansprakelijkheid wordt afgewezen”. Niets anders dan een good-old exoneratiebeding dus, in de trant van: “de beheerder stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade, op welke manier ook ontstaan ...” bla bla bla. En waar het juridisch effect van een dergelijke mededeling, anders dan ter afschrikking van het juridisch onwetende publiek, in de real world al op z’n minst twijfelachtig is,1 kun je je afvragen of iets dergelijks online juridisch gezien een beter lot beschoren is. In dit stuk... »
Lees meer | Reacties

Visie Ministeriële verantwoordelijkheid
Geplaatst: zo 25 jul 2004 22:55
Auteur: mr. Machiel B.F.D. de Vries

De ministeriële verantwoordelijkheid staat eigenlijk permanent in de schijnwerpers. De verantwoordelijkheid voor de leden van de koninklijke familie, de verantwoordelijkheid voor ambtenaren, de verantwoordelijkheid van en voor staatssecretarissen – en dan spreken we nog niet over de bijzondere verantwoordelijkheid voor het Openbaar Ministerie (minister Donner) en voor zelfstandige bestuursorganen als het UWV (minister De Geus) enzovoort enzovoort. Kortom, een onderwerp waar wel iets over te vertellen valt…

Het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid is één van de meest lastige staatsrechtelijke dossiers van onze tijd. De wortels hiervan liggen in de eerste helft van de 19de eeuw. Na de nederlaag van Napoleon wordt Nederland in de jaren 1813-1815 een constitutionele, parlement... »
Lees meer | Reacties (1)

Pagina 5 van 8 Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende

Agenda 


Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

Judex.nl | Rechtsinfo.nl | Scheidingsprofs.nl | Netjesscheiden.nl

© 2003 - 2017 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds